[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Viecombank Chi nhánh Thành Công

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Viecombank Chi nhánh Thành Công
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của NHTM
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm về doanh nghiệp Việt Nam
1.1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2.2. Đặc điểm về doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
1.1.3. Khái niệm và đặc điểm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.3.1. Khái niệm về cho vay trung-dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.3.2. Đặc điểm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.4. Các loại hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.4.1. Cho vay theo DAĐT
1.1.4.2. Cho vay luân chuyển
1.1.4.3. Cho vay hợp vốn
1.1.4.4. Cho vay theo kế hoạch tài chính
1.1.5. Nội dung hoạt động cho vay trung-dài hạn của NHTM đối với doanh nghiệp
1.1.5.1. Mục đích cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.5.2. Nguyên tắc cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.5.3. Điều kiện cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.5.4. Nguồn tài trợ cho vay trung và dài hạn
1.1.5.5. Hạn mức cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
1.1.5.6. Thời hạn cho vay trung và dài hạn
1.1.6. Vai trò của hoạt động cho vay trung và dài hạn trong nền kinh tế
1.1.6.1. Đối với khách hàng doanh nghiệp
1.1.6.2. Đối với ngân hàng
1.1.6.3. Đối với nền kinh tế
1.2. Nâng cao chất lượng hoạt đông cho vay trung- dài hạn đối với doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay trung và dài hạn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung- dài hạn đối với doanh nghiệp
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay trung và dài hạn
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Các nhân tố từ phía ngân hàng
1.3.1.2. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Môi trường chính trị xã hội
1.3.2.3. Môi trường pháp lý
1.3.2.4. Môi trường tự nhiên
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH THÀNH CÔNG
2.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Vietcombank Việt Nam và chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thành Công
2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng Vietcombank Việt Nam
2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công
2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Vietcombank chi nhánh Thành Công
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban của Vietcombank Thành Công
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank Thành Công
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.2.1. Cơ cấu cho vay
2.2.2.2. Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ và khách hàng
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay trung -dài hạn đối với doanh nghiệp tại Vietcombank Thành Công
2.3.1. Quy trình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
2.3.2. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp
2.3.2.1. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo đối tượng doanh nghiệp
2.3.2.2. Cơ cấu các loại hình cho vay trong cho vay trung- dài hạn đối với doanh nghiệp
2.3.2.3. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp theo loại tiền
2.4. Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay trung - dài hạn đối với doanh nghiệp
2.4.1. Đánh giá chất lượng theo chỉ tiêu định lượng
2.4.2. Đánh giá theo chỉ tiêu định tính
2.5. Đánh giá hoạt động cho vay trung -dài hạn đối với doanh nghiệp của chi nhánh Vietcombank Thành công
2.5.1. Những kết quả đã đạt được trong hoạt động cho vay trung – dài hạn đối với doanh nghiệp
2.5.2. Những mặt còn hạn chế trong hoạt động cho vay trung - dài hạn đối với doanh nghiệp
2.5.3. Các nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế trong hoạt động cho vay trung – dài hạn
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THÀNH CÔNG
3.1. Phương hướng hoạt động của Vietcombank Thành Công những năm tiếp theo
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung – dài hạn đối với doanh nghiệp tại Vietcombank chi nhánh Thành Công
3.2.1. Về công tác huy động vốn.
3.2.2. Về công tác cho vay.
3.2.3. Xử lý nợ quá hạn
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
3.2.5. Các giải pháp khác.
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1.1. Kiến nghị với ngân hàng Viecombank Việt Nam
3.3.1.2. Kiến nghị với các khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank Thành Công
3.3.1.3. Kiến nghị với NHNN
3.3.1.4. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan