[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Thương mại
1.2. Hoạt động tín dụng trong nền kinh tế thị trường
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc trưng cơ bản của tín dụng
1.2.3. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường
1.2.4. Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng
1.3. Chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại
1.3.1. Chất lượng hoạt động tín dụng
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng Thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động tín dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV QUANG TRUNG – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Chi nhánh BIDV Quang Trung – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
2.1.3. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của BIDV Quang Trung
2.1.5. Kết quả kinh doanh của BIDV Quang Trung trên những mặt cơ bản
2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh BIDV Quang Trung - NHĐT&PT Việt Nam trong những năm gần đây
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHĐT&PT Quang Trung
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT QUANG TRUNG
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của NHĐT&PT Quang Trung trong thời gian tới
3.1.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng là một yêu cầu cấp thiết
3.1.2. Định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của Chi nhánh NHĐT&PT Quang Trung
3.2.1. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ đánh giá khách hàng và tăng cường hiệu lực công tác tín dụng
3.2.2. Thực hiện công tác khách hàng và mở rộng tín dụng
3.2.3. Hoàn thiện chính sách marketing nhằm thu hút và mở rộng khách hàng
3.2.4. Tăng cường hiệu lực của bộ máy tín dụng
3.2.5. Đa dạng hóa các hình thức tín dụng
3.2.6. Nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng
3.2.7. Tăng cường công tác quản lý nợ, giải quyết nợ quá hạn
3.2.8. Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng tổn thất tín dụng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan