[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Giảng Võ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Giảng Võ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THẾ CHẤP TÀI SẢN TRONG BẢO LÃNH THANH TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.3. Các loại hình doanh nghiệp chính của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
1.2. Hoạt động bảo lãnh đối với khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng
1.2.2. Các loại bảo lãnh chính
1.2.3. Bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Mục đích bảo lãnh thanh toán
1.2.3.2. Các hình thức đảm bảo cho bảo lãnh thanh toán
1.3. Thẩm định hồ sơ đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán
1.3.1. Đảm bảo bằng thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán
1.3.1.1. Khái niệm
1.3.2. Quy trình thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Nguyên tắc thẩm định:
1.3.2.2. Quy trình thẩm định
1.4. Chất lượng thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá
1.4.2.1. Định tính
1.4.2.2. Định lượng
1.4.3. Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định hồ sơ đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THẾ CHẤP TÀI SẢN TRONG BẢO LÃNH THANH TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH GIẢNG VÕ, HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ
2.1.4. Các yếu tố về kinh tế, địa lý - xã hội tại địa phương có ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh Giảng Võ
2.1.4.1. Các yếu tố về kinh tế
2.1.4.2. Các yếu tố về địa lý - xã hội
2.1.5. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ
2.1.5.1. Tình hình huy động vốn
2.1.5.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.5.3. Các dịch vụ kinh doanh khác
2.1.5.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - chi nhánh Giảng Võ
2.2.1. Cơ sở pháp lý thực hiện công tác thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong nghiệp vụ bảo lãnh thanh toán đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
2.2.2. Thực trạng quy trình thẩm định hồ sơ bảo lãnh thanh toán bằng hình thức thế chấp tài sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ
2.2.2.1. Tìm kiếm khách hàng
2.2.2.2. Thẩm định hồ sơ
2.2.3. Phân tích tình huống
2.2. Chất lượng thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ
2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá chung về chất lượng thẩm định hồ sơ bảo lãnh thanh toán có đảm bảo bằng tài sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ
2.3.1. Những mặt đã đạt được trong thẩm định hồ sơ bảo lãnh thanh toán có đảm bảo bằng tài sản thế chấp
2.3.2. Những thiếu sót và hạn chế trong thẩm định hồ sơ tài sản thế chấp cho bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng Phương Nam - Chi nhánh Giảng Võ
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thẩm định hồ sơ tài sản thế chấp cho bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh Giảng Võ
2.3.3.1. Các nhân tố chủ quan
2.3.3.2. Các nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THẾ CHẤP TÀI SẢN TRONG BẢO LÃNH THANH TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH GIẢNG VÕ, HÀ NỘI
3.1. Nhiệm vụ trọng tâm trong về phát triển của NHTM Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ năm 2012
3.1.1. Nhiệm vụ chung
3.1.2. Nhiệm vụ về thực hiện bảo lãnh
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ thế chấp tài sản trong bảo lãnh thanh toán đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam – Chi nhánh Giảng Võ
3.2.1. Nhóm giải pháp về phía ngân hàng
3.2.1.1. Nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.1.2. Khai thác có hiệu quả thông tin trong hoạt động tín dụng
3.2.1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình thẩm định tín dụng
3.2.1.4. Đa dạng hóa danh mục tài sản đảm bảo
3.2.1.5. Tổ chức phân tích tín dụng theo định kỳ, thực hiện có hiệu quả khâu phân loại, đánh giá, tái đánh giá khách hàng
3.2.1.6. Lượng hóa các chỉ tiêu đánh giá hồ sơ pháp lý và năng lực quản lý/chuyên môn của khách hàng
3.2.2. Nhóm giải pháp về khách hàng
3.2.2.1. Thực hiện chính sách khách hàng
3.2.2.2. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động maketing khách hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính quyền địa phương
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Hội sở ngân hàng Phương Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan