[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại du lịch Quốc tế Thành Công

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại du lịch Quốc tế Thành Công
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và bản chất về hiệu quả kinh doanh
1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh
1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.2.1. Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế - xã hội của nền kinh tế quốc dân
1.1.2.2. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối
1.1.2.3. Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài
1.2. Vai trò và sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.1.1. Khả năng thanh toán hiện thời
1.3.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
1.3.1.3. Khả năng thanh toán bằng tiền
1.3.2. Chỉ tiêu đánh khả năng hoạt động
1.3.2.1.Vòng quay hàng tồn kho
1.3.2.2. Thời gian quay vòng kho
1.3.2.3. Vòng quay các khoản phải thu
1.3.2.4. Kỳ thu tiền trung bình
1.3.2.5. Thời gian quay vòng các khoản phải trả
1.3.2.6. Thời gian quay vòng tiền
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.3.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.4.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
1.3.4.2. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
1.3.4.3. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản trị chi phí trong doanh nghiệp
1.3.5.1. Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán
1.3.5.2. Tỷ suất sinh lời của chi phí bán hàng
1.3.5.3. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.5.4. Tỷ suất sinh lời tổng chi phí
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.1.1. Nguồn nhân lực
1.4.1.2. Nguồn lực cơ sở vật chất và công nghệ
1.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2.1. Môi trường pháp lý
1.4.2.2. Môi trường chính trị, văn hoá-xã hội
1.4.2.3. Môi trường kinh tế
1.4.2.4. Môi trường thông tin
1.4.2.5. Môi trường quốc tế
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH CÔNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Thương mại du lịch Quốc tế Thành Công
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu
2.1.4. Mô hình cơ cấu tổ chức
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại du lịch quốc tế Thành Công
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế du lịch Thành Công
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.3. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnThương mại du lịch quốc tế Thành Công.
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
2.3.1.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn
2.3.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
2.3.2.1. Vòng quay hàng tồn kho
2.3.2.2. Vòng quay các khoản phải thu
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá kỳ sinh lời
2.3.3.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
2.3.3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
2.3.3.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.3.4.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.3.4.2. Hiệu suất sử dụng TSDH
2.3.4.3. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Tình hình các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Thành Công
2.4.1. Nguồn nhân lực
2.4.2. Nguồn lực về vốn
2.4.3. Cơ sở vật chất
2.4.4. Môi trường chính trị, văn hóa
2.5. Đánh giá chung những kết quả đạt được về hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch quốc tế Thành Công
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1. Hạn chế
2.5.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH CÔNG
3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới
3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh cho Công Ty
3.2.1. Giải pháp tiết kiệm chi phí
3.2.2. Giải pháp tăng doanh thu
3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.4. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
3.2.5. Xây dựng thương hiệu phát triển và bền vững
3.3. Một số giải pháp khác
3.3.1. Triển khai chính sách marketing - mix phù hợp với mỗi đoạn thị trường mục tiêu
3.3.1.1. Chính sách sản phẩm
3.3.1.2. Chính sách giá
3.3.1.3. Chính sách phân phối
3.3.1.4. Chính sách quảng cáo khuếch trương
3.3.2. Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin
3.3.3. Duy trì và khai thác tốt thị trường thế mạnh (thị trường mục tiêu) và đồng thời mở rộng đến các thị trường tiềm năng khác
3.3.4. Tạo mối quan hệ với nhà cung cấp
3.4. Kiến Nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan