[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần dịch vụ điều hòa không khí Việt - Nhật

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần dịch vụ điều hòa không khí Việt - Nhật
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2 Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2 Quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2 Quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố chủ quan
1.3.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Dịch vụ điều hòa không khí việt - nhật
2.1 Khái quát về công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật
2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức – nhân sự
2.1.3 Kết quả kinh doanh chủ yếu
2.2 Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật
2.2.1 Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.2 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.3 Thực trạng quản lý hàng tồn kho
2.2.4 Thực trạng quản lý khoản phải thu ngắn hạn
2.2.5 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Viêt - Nhật
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần dịch vụ điều hòa không khí việt – Nhật
3.1 Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật
3.1.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật
3.1.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật
3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Quản lý hàng tồn kho
3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Cơ quan quản lý, Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Tổng công ty Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan