[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Hoàng Ngân

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Hoàng Ngân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2.1. Vốn là điều kiện tiền đề của quá trình sản xuất kinh doanh.
1.1.2.2. Vốn quyết định sự ổn định và liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2.3. Vốn đối với sự phát triển của doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn
1.1.3.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.1.3.2. Phân loại vốn theo đặc điểm chu chuyển
1.1.4. Quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.1.4.2. Nội dung quản lý vốn cố định
1.1.4.3. Nội dung quản lý vốn lưu động
1.1.5. Nguyên tắc huy động vốn
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.3. Nguyên tắc cơ bản đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1. Nguyên tắc cơ bản để bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.3.2. Nguyên tắc cơ bản để bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
1.4.1.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
1.4.1.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn phân loại theo nguồn hình thành
1.4.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn vay
1.4.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn phân loại theo đặc điểm chu chuyển
1.4.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.5.1. Những nhân tố chủ quan
1.5.2. Những nhân tố khách quan.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN
2.1. Khái quát về công ty TNHH Hoàng Ngân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Hoàng Ngân
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Hoàng Ngân
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.
2.2. Phân tích khái quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoàng ngân
2.2.1. Phân tích biến động Tài sản – Nguồn vốn của công ty
2.2.1.1. Phân tích biến động Tài sản của công ty
2.2.1.2. Phân tích biến động Nguồn vốn của công ty
2.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Ngân
2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH Hoàng Ngân
2.3.1. Chiến lược quản lý vốn của công ty
2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Hoàng Ngân
2.3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn
2.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn phân loại theo nguồn hình thành
2.3.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn phân loại theo đặc điểm chu chuyển
2.3.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
2.3.3.1. Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong giai đoạn 2011 – 2012
2.3.3.2. Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong giai đoạn 2012 – 2013
2.4. Đánh giá tổng quát về hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của công ty TNHH Hoàng Ngân
2.4.1. Những kết quả đã đạt được và nguyên nhân có những kết quả đó
2.4.1.1. Những kết quả đạt được
2.4.1.2. Các nguyên nhân đạt được kết quả trên
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân của việc sử dụng vốn ở công ty TNHH Hoàng Ngân
2.4.2.1. Về chiến lược quản lý vốn
2.4.2.2. Hạn chế trong việc sử dụng vốn cố định
2.4.2.3. Hạn chế trong việc sử dụng vốn lưu động
2.4.2.4. Hạn chế trong công tác huy động vốn
2.4.2.5. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN
3.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Hoàng Ngân
3.2.1. Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý vốn lưu động trong khâu sản xuất
3.2.2.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.3.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định
3.2.3.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định
3.2.4. Các giải pháp huy động vốn.
3.2.5. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng
3.2.6. Trích lập các quỹ dự phòng theo đúng quy định
3.2.7. Về sản phẩm và thị trường tiêu thụ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan