[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Chi nhánh Hải Dương phòng giao dịch Sao đỏ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Chi nhánh Hải Dương phòng giao dịch Sao đỏ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN
1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân
1.2. Đặc điểm của tín dụng cá nhân
1.3. Vai trò của tín dụng cá nhân
1.3.1. Đối với ngân hàng
1.3.2. Đối với khách hàng
1.3.3. Đối với nền kinh tế
1.4. Phân loại tín dụng cá nhân
1.4.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.4.2. Căn cứ vào đảm bảo tín dụng
1.4.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.4.4. Căn cứ vào mục đích tín dụng
1.5. Quy trình tín dụng cá nhân
1.5.1. Lập hồ sơ tín dụng
1.5.2. Thẩm định tín dụng
1.5.3. Quyết định cấp tín dụng
1.5.4. Giải ngân
1.5.5. Giám sát, thu nợ và thanh lí tín dụng
1.6. Hiệu quả tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ hiệu quả của tín dụng cá nhân
1.6.2.1. Doanh số cho vay
1.6.2.2. Doanh số thu nợ
1.6.2.3. Dư nợ
1.6.2.4. Tỉ lệ nợ quá hạn
1.6.2.5. Hệ số thu nợ
1.6.2.6. Tỉ lệ sinh lời của tín dụng cá nhân
1.6.2.7. Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân
1.7. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của tín dụng cá nhân
1.7.1. Nhân tố vĩ mô
1.7.1.1. Sự phát triển kinh tế - xã hội
1.7.1.2. Môi trường pháp lí
1.7.1.3. Đối thủ cạnh tranh
1.7.2. Nhân tố vi mô
1.7.2.1. Ngân hàng thương mại
1.7.2.2. Khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TRUNG – DÀI HẠN TẠI PGD SAO ĐỎ
2.1. Tổng quan về PGD Sao Đỏ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chung
2.2. Thực trạng tín dụng cá nhân trung – dài hạn tại PGD Sao Đỏ
2.2.1. Quá trình triển khai, thực hiện tín dụng cá nhân trung – dài hạn
2.2.2. Các sản phẩm tín dụng cá nhân trung – dài hạn
2.2.2.1. Cho vay mua nhà dự án
2.2.2.2. Cho vay mua ô tô
2.2.2.3. Cho vay cá nhân khác
2.2.3. Lãi suất cho vay trung – dài hạn
2.2.4. Quy trình tín dụng cá nhân tại PGD Sao Đỏ
2.2.5. Tình hình tín dụng cá nhân trung – dài hạn tại PGD Sao Đỏ
2.2.5.1. Doanh số cho vay
2.2.5.2. Doanh số thu nợ
2.2.5.3. Dư nợ
2.2.5.4. Tỉ lệ nợ quá hạn
2.2.5.5. Hệ số thu nợ
2.2.5.6. Tỉ lệ sinh lời của tín dụng cá nhân
2.2.5.7. Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân
2.3. Đánh giá tín dụng cá nhân trung – dài hạn tại PGD Sao Đỏ
2.3.1. Kết quả đạt được và những tồn tại
2.3.2. Đánh giá, nhận xét
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TRUNG – DÀI HẠN TẠI PGD SAO ĐỎ
3.1. Định hướng phát triển tín dụng cá nhân trong tương lai
3.2. Một số giải pháp của PGD Sao Đỏ
3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng
3.2.2. Tăng cường kiểm soát tín dụng, hạn chế nợ quá hạn
3.2.3. Tổ chức phân loại khách hàng
3.2.4. Chi tiết nội dung về tài sản đảm bảo nợ vay
3.2.5. Điều chỉnh lãi suất linh hoạt, hiệu quả
3.2.6. Áp dụng nhiều công nghệ ngân hàng tiên tiến, hiện đại
3.2.7. Mở rộng kênh phân phối
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Với NHTMCP Ngoại thương
3.3.3. Với PGD Sao Đỏ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan