[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu PETROLIMEX Chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu PETROLIMEX Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1 Những vấn đề cơ bản về huy động vốn
1.1.1 Khái niệm về vốn
1.1.2 Phân loại vốn của ngân hàng thương mại
1.1.3 Vai trò của vốn đối với ngân hàng thương mại
1.2.1. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán
1.2.1.2. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi cá nhân
1.2.1.3 Huy động vốn qua tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội
1.2.1.4 Huy động vốn qua tiền gửi tiết kiệm
1.2.1.5. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá
1.2.1.6. Huy động vốn thông qua đi vay
1.2.1.7. Huy động vốn khác
1.2.2 Vai trò của hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2.1 Đối với nền kinh tế:
1.2.2.2 Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.3 Công tác tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại
1.3.1 Quan niệm về tăng cường huy động vốn
1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh công tác tăng cường huy động vốn
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác tăng cường huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.4.1 Những nhân tố không kiểm soát được
1.4.1.1 Môi trường kinh tế - văn hóa, xã hội
1.4.1.2 Môi trường pháp lý và các chính sách kinh tế vĩ mô
1.4.1.3 Môi trường cạnh tranh
1.4.2 Những nhân tố kiểm soát được
1.4.2.1 Chính sách lãi suất
1.4.2.2 Các phương thức huy động vốn do ngân hàng cung cấp
1.4.2.3 Khoa học, công nghệ trong ngân hàng
1.4.2.4 Marketing ngân hàng
1.4.2.5 Công tác tổ chức và trình độ nhân lực
1.4.2.6 Mạng lưới chi nhánh ngân hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX - CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1 Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long.
2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành
2.1.2 Sơ đồ hệ thống tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long
2.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dâu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long.
2.2.1 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long
2.2.2 Hoat động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3 Hoạt động thanh toán và các hoạt động khác
2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long
2.3 Thực trạng huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long
2.3.1 Cơ sở pháp lý
2.3.1.1 Quy chế huy động vốn
2.3.1.2 Giới thiệu quy trình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long
2.3.1.3 Đối tượng khách hàng có quyền tham gia các sản phẩm gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long
2.3.2 Các sản phẩm dịch vụ do ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long cung cấp
2.3.3 Kết quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăn Long
2.3.3.1 Kết quả huy động vốn theo cơ cấu
2.3.3.2 Kết quả huy động vốn theo loại tiền
2.3.3.3. Kết quả huy động vốn theo kỳ hạn
2.3.3.4 Kết quả mức tăng giảm nguồn vốn qua các năm từ 2011-2013
2.4 Kết quả tăng cường huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrplimex – Chi nhánh Thăng Long
2.4.1 Quy mô, cơ cấu nguồn vốn huy động và tốc độ tăng trưởng
2.5 Đánh giá công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long
2.5.1 Kết quả đạt được
2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân
2.5.2.1 Những hạn chế
2.5.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX - CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1 Định hướng phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.
3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long
3.2.1 Phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung ứng
3.3.1.1 Đưa ra nhiều kỳ hạn tiền gửi khác nhau
3.3.1.2 Cải tiến phương thức gửi và rút tiền
3.3.1.3 Mở thêm một số loại hình tiền gửi mới
3.2.2 Chính sách lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp
3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing của ngân hàng
3.2.4 Mở rộng mạng lưới hoạt động
3.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.6 Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan