[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vinafacade

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vinafacade
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHŨNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tầm quan trọng của lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận
1.1.2. Cấu thành lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.2.1. Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2.2. Lợi nhuận khác
1.1.3. Tầm quan trọng của lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.1.3.1. Lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.1.3.2. Lợi nhuận đối với người lao động
1.1.3.3. Lợi nhuận đối với Nhà nước
1.2. Xác định lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận với doanh nghiệp
1.2.1. Xác định lợi nhuận
1.2.1.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.1.2. Lơi nhuận khác
1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận đối với doanh nghiệp
1.2.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.2.2.4. Tỷ suất lợi nhuận giá thành
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Quy mô của doanh nghiệp
1.3.1.2. Chiều hướng phát triển ngành nghề của doanh nghiệp
1.3.1.3. Trình độ của cán bộ quản lý và cán bộ khoa học kỹ thuật
1.3.1.4. Năng lực quản lý của doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Quy mô cơ cấu, thu nhập của dân cư và tập quán tiêu dùng
1.3.2.2. Thị trường các yếu tố đầu vào
1.3.2.3. Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước
1.3.2.4. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFACADE
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần VinaFacade
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần VinaFacade
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần VinaFacade
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần VinaFacade
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty được khái quát qua sơ đồ dưới đây
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Quy trình hoạt động thi công công trình của Công ty Cổ phần VinaFacade
2.1.4.1. Đặc điểm hoạt động thi công của công ty
2.1.4.2. Mô tả một quy trình cụ thể: Quy trình thiết kế sản phẩm:
2.2. Thực trạng lợi nhuận của công ty Cổ phần VinaFacade
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần VinaFacade
2.2.1.1. Cơ cấu Tài sản – Vốn
2.2.1.2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty Cổ phần VinaFacade
2.2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Thực trạng lợi nhuận tại công ty Cổ phần VinaFacade
2.2.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2010 – 2012
2.2.2.2. Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động tài chính
2.2.2.3. Thực trạng lợi nhuận từ hoạt động khác
2.3. Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại công ty Cổ phần VinaFacade
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFACADE
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp tăng lợi nhuận của công ty Cổ phần VinaFacade
3.2.1. Các giải pháp tăng doanh thu
3.2.1.1. Đầu tư nâng cao chất lượng công trình
3.2.1.2. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình
3.2.1.3. Giải pháp về cơ cấu sản xuất kinh doanh
3.2.1.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tổ chức khai thác vốn từ các nguồn khác nhau
3.2.1.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tiền
3.2.2. Các giải pháp giảm chi phí
3.2.2.1. Giải pháp giảm chi phí nguyên vật liệu
3.2.2.2. Giải pháp làm giảm chi phí nhân công
3.2.2.3. Biện pháp giảm chi phí sản xuất chung
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.2.3.1. Phát triển nguồn nhân lực
3.2.3.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý công ty
3.2.3.3. Mở rộng hình thức liên doanh liên kết
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.1.1. Kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
3.3.1.2. Kiến nghị cho một triển vọng phát triển bền vững của lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây lắp phát triển nhà ở đô thị
3.3.2. Kiến nghị với Tổng công ty Viglacera
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan