[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng Điện I

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng Điện I
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1.Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3.Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.2.1. Chỉ tiêu tổng hợp
1.2.2.2. Các chỉ tiêu về từng bộ phận cấu thành vốn lưu động:
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.2.3.1. Các nhân tố khách quan
1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG II. THỰC TRANG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN I.
2.1.Tổng quan về công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề của công ty.
2.1.4. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I
2.1.4.1. Tình hình tài sản nguồn vốn
2.1.4.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I.
2.2.1. Phân tích chung cơ cấu vốn lưu động của công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn
2.2.2. Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động của công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I
2.2.2.1. Vốn bằng tiền
2.2.2.2. Các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.2.3. Hàng tồn kho
2.2.2.4. Tài sản ngắn hạn khác
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I.
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN I
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện I
3.1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết Kế Xây dựng Điện I
3.2.1. Xác định hợp lý nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp
3.2.2. Tăng cường quản lý vốn bằng tiền
3.2.3. Tăng cường quản lý để giảm thấp lượng hàng tồn kho của công ty
3.2.4. Chú trọng quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.5. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan