[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt - Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
1.1. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.2.3. Chức năng của giá thành
1.1.3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm
1.2. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành
1.2.1. Đối tượng tập hợp CPSX
1.2.2. Đối tượng tính giá thành
1.2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành
1.3. Phương pháp hạch toán CPSX
1.3.1. Hạch toán CPSX theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.1.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
1.3.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung trong phân xưởng
1.3.1.4. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
1.3.2. Tổng hợp CPSX, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.2.2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
1.3.3. Hạch toán CPSX theo phương pháp kiểm kê định kì
1.3.3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
1.3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
1.3.4. Tổng hợp CPSX theo phương pháp kiểm kê định kì
1.4. Các phương pháp tính giá thành chủ yếu trong các doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp trực tiếp
1.4.2. Phương pháp hệ số
1.4.3. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.4. Phương pháp tỷ lệ
1.4.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
1.4.6. Phương pháp liên hợp
1.5. Tổ chức hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo các hình thức sổ
1.5.1. Hình thức nhật kí sổ cái
1.5.2. Hình thức nhật kí chung
1.5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức nhật kí chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC
2.1. Một số nét khái quát về Công ty cổ phần que hàn điện Việt – Đức
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phẩn que hàn điện Việt – Đức
2.1.2. Đặc điểm hoạt động và sản phẩm kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.2. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh của công ty
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua
2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động của công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức
2.2.1. Đối tượng hạch toán CPSX
2.2.2. Phương pháp hạch toán CPSX
2.2.2.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
2.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.4. Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
2.2.2.5. Kế toán tập hợp CPSX toàn công ty
2.2.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.3. Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần que hàn điện Việt – Đức
2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm
2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẨN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác CPSX và tính giá thành
3.2.2. Một số ý kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần que hàn điện Việt - Đức
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan