[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Cơ khí Đông Phong

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Cơ khí Đông Phong
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm công tác kế toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Bán hàng, kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý bán hàng
1.1.2. Nhiệm vụ và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thứcbán hàng
1.1.4.Các phương pháp thanh toán hàng xuất bán
1.1.5. Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán bán hàng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho
1.2.3.2. Kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho
1.3.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Hình thức Nhật kí – Sổ cái
1.5.2. Hình thức Nhật kí chung
1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức Nhật kí – Chứng từ
PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XDTM & CƠ KHÍ ĐÔNG PHONG
2.1. Tổng quan về công ty TNHH XDTM & Cơ khí Đông Phong
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH XDTM & Cơ khí Đông Phong
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty
2.2.1.1. Phương thức bán hàng
2.2.1.2. Giá cả và phương thức thanh toán
2.2.2. Phương pháp xác định trị giá hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty TNHH XDTM & Cơ khí Đông Phong
2.2.3.1. Kế toán bán hàng trực tiếp
2.2.3.1. Kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán đại lý
2.2.3.3. Kế toán giảm trừ doanh thu
2.2.3.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XDTM & CƠ KHÍ ĐÔNG PHONG
3.1. Đánh giá khái quát thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH XDTM & Cơ khí Đông Phong
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Cơ Khí Đông Phong
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với ban Giám đốc
3.3.2. Đối với bộ phận kế toán
3.3.3. Đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan