[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đại Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đại Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC
1.1. Khái quát chung về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.5. Một số khái niệm cơ bản trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung công tác bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản kế toán
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.2.3.1. Phương thức bán buôn hàng hoá
1.2.3.2. Phương thức bán lẻ hàng hoá
1.2.3.3. Phương thức bán hàng đại lý
1.2.3.4 Phương thức bán hàng trả góp
1.2.3.6. Phương thức bán hàng tự phục vụ
1.2.4. Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại
1.2.5. Xác định giá vốn hàng bán
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Xác định kết quả bán hàng.
1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại đại đức.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Đại Đức
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Đại Đức
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại Đại Đức
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đại Đức
2.2.1. Nội dung công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức
2.2.1.1. Chứng từ kế toán bán hàng
2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
2.2.1.3. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ
2.2.1.4. Các phương thức thanh toán và các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đại Đức
2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đại Đức
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Chứng từ sử dụng chưa hợp lý
3.1.2.2. Về bộ máy kế toán
3.1.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
3.1.2.4. Tài khoản sử dụng
3.1.2.5. Chưa sử dụng tài khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.1.2.6. Không thực hiện chiết khấu, giảm giá, chấp nhận hàng bán bị trả lại
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhắm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đại Đức.
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức .
3.2.2. Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức
3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan