[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đá SPILIT

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đá SPILIT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3. Yêu cầu quản lí nguyên vật liệu và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.3.1. Yêu cầu quản lý
1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.4. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.4.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.4.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.4.2.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
1.4.2.2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho
1.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.5.1. Chứng từ kế toán
1.5.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu
1.5.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.5.3.1. Phương pháp thẻ song song
1.5.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.5.3.3. Phương pháp sổ số dư
1.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.6.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1.1. Tài khoản sử dụng
1.6.1.2. Phương pháp kế toán
1.6.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.2.1. Tài khoản sử dụng
1.7. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho
1.7.1. Khái niệm và đặc điểm của dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho
1.7.2. Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho
1.8. Tổ chức sổ kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức sổ kế toán
1.8.1. Hình thức Nhật ký chung
1.8.2. Hình thức Nhật kí – Sổ cái
1.8.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.8.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đá SPILIT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đá SPILIT
2.2.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu và tổ chức quản lý nguyên vật liệu
2.2.1.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu
2.2.1.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu
2.2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
2.2.3.1. Chứng từ thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
2.2.3.2. Chứng từ thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
2.2.3.3. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng
2.2.4.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.2.4.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
2.2.5. Công tác kiểm kê và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại công ty
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đá SPILIT
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đá SPILIT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan