[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Giày Dép Lương Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Giày Dép Lương Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu
1.1.2 Vai trò của nguyên vật liệu
1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2.1 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.3.2 Tính giá nguyên vật liệu
1.3.2.1 Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
1.3.2.2 Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho
1.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.4.1 Chứng từ sử dụng
1.4.2 Thủ tục nhập – xuất kho nguyên vật liệu
1.4.2.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
1.4.2.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
1.4.3 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.4.3.1 Phương pháp thẻ song song
1.4.2.2 Phương pháp sổ số dư
1.4.2.3 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.5.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1.1 Đặc điểm
1.5.1.2 Tài khoản sử dụng
1.5.1.3 Phương pháp kế toán
1.5.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5.2.1 Đặc điểm
1.5.2.2 Tài khoản sử dụng
1.5.2.3 Phương pháp kế toán
1.6 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.6.1 Đặc điểm
1.6.2 Tài khoản sử dụng
1.6.3 Phương pháp hạch toán
1.7 Các hình thức tổ chức sổ kế toán nguyên vật liệu
1.7.1 Hình thức Nhật ký chung
1.7.2 Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.7.3 Hình thức Nhật ký – sổ cái
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƯƠNG SƠN
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH thương mại & sản xuất giày dép Lương Sơn
2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại & sản xuất giày dép Lương Sơn
2.2.1 Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.2.2 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.3 Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
2.2.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
2.2.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
2.2.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
2.2.4.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
2.2.5.1 Tài khoản sử dụng
2.2.5.2 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.2.5.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
2.2.6 Kiểm kê, lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.6.1 Kiểm kê nguyên vật liệu
2.2.6.2 Lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT GIÀY DÉP LƯƠNG SƠN
3.1 Đánh giá về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan