[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp carton sóng thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp carton sóng thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.2.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung
1.2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì
1.3.1. Kiểm kê SPDD cuối kì
1.3.2. Đánh giá SPDD cuối kì
1.3.2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVL chính
1.3.2.2. Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
1.3.2.3.Xác định SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch
1.3.2.4.Phương pháp đánh giá SPDD theo 50% chi phí chế biến
1.4. Nội dung công tác kế toán tính giá thành sản phẩm hoàn thành
1.4.1. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.1.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (Phương pháp tính giá thành giản đơn)
1.4.1.2. Phương pháp tổng cộng chi phí
1.4.1.3. Phương pháp hệ số
1.4.1.4. Phương pháp tỷ lệ
1.4.1.5. Phương pháp có loại trừ sản phẩm phụ
1.4.2. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.5.1. Hình thức sổ Nhật ký – Sổ cái
1.5.2. Hình thức sổ Nhật ký chung
1.5.3. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CARTON SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần SX & XNK bao bì Hà Nội và xí nghiệp carton sóng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phương châm hoạt động của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.5.1. Đại hội đồng cổ đông
2.1.5.2. Hội đồng quản trị
2.1.5.3. Ban kiểm soát
2.1.5.4. Ban Giám đốc
2.1.5.5. Phòng Kinh tế Kỹ thuật Đầu tư
2.1.5.6. Phòng Tài chính Kế toán
2.1.5.7. Phòng Hành chính Nhân sự
2.1.5.8. Các xí nghiệp
2.1.5.9. Phòng kinh doanh XNK
2.1.5.10. Phòng kinh doanh
2.1.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán
2.1.6.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty
2.1.6.2. Cơ cấu bộ máy kế toán tại xí nghiệp Carton sóng
2.1.6.3. Chế độ kế toán áp dụng
2.1.6.4. Hình thức sổ kế toán áp dụng
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty cổ phần SX & XNK bao bì Hà Nội
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tại xí nghiệp carton sóng
2.4. Thực trạng công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp carton sóng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CARTON SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI
3.1. Ưu nhược điểm của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty cổ phần SX & XNK bao bì Hà Nội
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục
3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty cổ phần SX & XNK bao bì Hà Nội
3.2.1. Kiến nghị về việc tập hợp chi phí NVL trực tiếp và CPSXC
3.2.2. Lập sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan