[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Chế biến Lâm sản Đông Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Chế biến Lâm sản Đông Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán
1.2 Vai trò và nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.2.1 Vai trò tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2 Nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.1 Chi phí sản xuất chung
1.3.1.1 Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất
1.3.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.3.2 Giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.4 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.4.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.4.3 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.4.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.4.3.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.4.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.4.4.2 Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.5 Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp và kỳ tính giá thành
1.4.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4.5.3 Kỳ tính giá thành
1.4.5.4 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5 Đặc điểm tổ chức hạch toán theo phương thức khoán gọn trong xây lắp
1.5.1 Hạch toán tại đơn vị giao khoán
1.5.2 Hạch toán tại đơn vị nhận khoán
1.6 Công tác tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.6.1 Hình thức sổ kế toán “Nhật kí chung”
1.6.2 Hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”
1.6.3 Hình thức “Nhật kí chứng từ”
1.6.4 Hình thức sổ kế toán “Nhật kí – sổ cái”
1.6.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐÔNG QUANG
2.1 Khái quát chung về Công ty xây dựng và chế biến lâm sản Đông Quang
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1 Tổng quan về Công ty xây dựng và chế biến lâm sản Đông Quang
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1 Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh
2.1.2.2 Đặc điểm về quy trình công nghệ
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng và chế biến lâm sản Đông Quang
2.2.1 Lập dự toán và hình thức thực hiện thi công công trình
2.2.2 Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
2.2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3 Chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4 Chi phí sản xuất chung
2.2.3 Tổ chức mã hóa ban đầu
2.2.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.5 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty
2.2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
2.2.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.6 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty
2.2.7 Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
2.2.7.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành
2.2.7.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN ĐÔNG QUANG
3.1. Ý nghĩa và yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
3.2. Nhận xét và đánh giá khái quát công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng và chế biến lâm sản Đông Quang
3.2.1. Nhận xét chung
3.2.2. Ưu điểm
3.2.3. Hạn chế
3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng và chế biến lâm sản Đông Quang
3.3.1 Về hạch toán khấu hao tài sản cố định
3.3.2 Về nội dung hạch toán đúng các khoản mục chi phí sản xuất
3.3.3 Về kỳ kế toán và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.3.4 Có chính sách thu hút nhân lực hiệu quả
3.3.5 Về việc sử dụng phần mềm kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan