[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Công nghệ máy tính Đức Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Công nghệ máy tính Đức Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.1.1. Quá trình tiêu thụ hàng hóa và yêu cầu quản lý
1.1.1.1. Hàng hóa và quá trình tiêu thụ hàng hóa
1.1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong nền kinh tế
1.1.1.3. Yêu cầu quản lý hoạt động tiêu thụ
1.1.2. Xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1.3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.2. Nội dung công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp xác định giá xuất kho hàng hóa
1.2.2. Một số đặc điểm của hoạt động tiêu thụ
1.2.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.2.2.2. Các phương thức thanh toán
1.2.3. Kế toán tiêu thụ hàng hóa
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
1.4. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ qua các hình thức sổ
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ - Ghi sổ
1.4.4. Hình thức kế toán máy tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH ĐỨC ANH
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
2.2.1.1. Bán buôn
2.2.1.2. Bán lẻ
2.2.2. Trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kì
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh.
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Chi phí nhân viên
2.3.1.2. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.3.1.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác
2.3.1.4. Chi phí vận chuyển
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH ĐỨC ANH
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
3.2.1. Ưu điểm
3.2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
3.2.1.2. Về chứng từ sử dụng
3.2.1.3. Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
3.2.1.4. Hệ thống tài khoản sử dụng
3.2.1.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính giá hàng xuất kho
3.2.1.6. Áp dụng tin học vào công tác kế toán
3.2.2. Nhược điểm
3.2.2.1. Mẫu chứng từ chưa hợp lý
3.2.2.2. Phương pháp hạch toán
3.2.2.3. Không thực hiện chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
3.3.1. Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
3.3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh
3.3.2.1. Hoàn thiện chứng từ kế toán
3.3.2.2. Hoàn thiện phương pháp hạch toán
3.3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán về thực hiện chiết khấu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan