[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH Hồ Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH Hồ Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Thu thập thông tin
1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.3.1. Phương pháp so sánh
1.2.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.3.3. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả kinh doanh.
1.3.2. Phân tích tình hình nguồn vốn và tài sản
1.3.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn
1.3.2.2. Cân đối Tài sản và nguồn vốn
1.3.2.3. Diễn biến nguồn tạo vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích luân chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HỒ NAM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Hồ Nam
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH Hồ Nam
2.2.1. Giới thiệu chung về hoạt động phân tích tài chínhq
2.2.1.1. Quy trình phân tích
2.2.1.2. Phương pháp phân tích và dữ liệu sử dụng trong phân tích tài chính tại công ty TNHH Hồ Nam
2.2.2. Nội dung phân tích
2.2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.2.2. Phân tích kết cấu tài sản - nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Hồ Nam
2.2.2.3. Phân tích luân chuyển tiền tệ
2.2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3. Nhận xét thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH Hồ Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HỒ NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH Hồ Nam
3.2.1. Giải pháp đối với tần suất thực hiện công tác phân tích tài chính
3.2.2. Hoàn thiện về tổ chức hoạt động phân tích
3.2.3. Hoàn thiện về hệ thống thông tin phục vụ cho phân tích tài chính
3.2.4. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.5. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan