[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai Công ty Thương mại Huy Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai Công ty Thương mại Huy Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Doanh thu bán hàng
1.2.2. Giảm trừ doanh thu
1.2.3. Doanh thu thuần
1.2.4. Giá vốn hàng bán
1.2.5. Lợi nhuận gộp
1.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.7. Kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.1. Bán buôn qua kho
1.3.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng
1.3.1.3. Bán buôn giao đại lý
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.3. Bán hàng nhận đại lý
1.3.4. Bán hàng trả chậm, trả góp
1.4. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.4.1. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO)
1.4.2. Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO)
1.4.3. Phương pháp thực tế đích danh
1.4.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4.4.1. Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ
1.4.4.2. Phương pháp tính giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp kế toán bán hàng
1.5.3.1. Tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.3.2. Tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.4.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.4.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY ANH
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Huy Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Huy Anh
2.2.1. Kế toán chi tiết bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Huy Anh
2.2.1.1. Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn qua kho trực tiếp
2.2.1.2. Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán – giao bán tay ba
2.2.1.3. Kế toán bán hàng theo phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp
2.2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2. Chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.1. Chi phí nhân viên
2.2.2.2. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.2.2.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền khác
2.2.3. Kế toán tổng hợp
2.2.4. Kế toán xác định bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Huy Anh
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY ANH
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Huy Anh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Huy Anh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan