[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại Tràng An

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại Tràng An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ VỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Đặc điểm, vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, chức năng về tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.3. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tiền lương
1.1.4. Yêu cầu của kế toán tiền lương và các nguyên tắc tổ chức trong kế toán tiền lương
1.2. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm.
1.2.3. Hình thức tiền lương khoán.
1.3. Quỹ lương
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại quỹ lương
1.4. Nội dung và cách tính các khoản trích theo lương
1.4.1. Trích bảo hiểm xã hội
1.4.2. Trích Bảo hiểm y tế (BHYT)
1.4.3. Trích Kinh phí công đoàn (KPCĐ)
1.4.4. Trích Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
1.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.5.1. Chứng từ sử dụng hạch toán
1.5.2. Tài khoản sử dụng hạch toán
1.5.3. Phương pháp kế toán
1.6. Các hình thức tổ chức sổ kế toán
Chương 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÀNG AN
2.1. Khái quát chung về công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty
2.2. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại Tràng An
2.2.1. Đặc điểm lao động tại công ty
2.2.2. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động tại công ty
2.2.3. Tính lương và các khoản trích theo lương
2.2.4. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho công nhân viên
Chương 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÀNG AN
3.1. Đánh giá chung về thức trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan