[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.2 Chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Thu hút nguồn nhân lực
1.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.1.2 Phân tích công việc
1.2.1.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.1.4 Phân công lao động
1.2.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2.1 Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.2.2 Phát triển nguồn nhân lực
1.2.3 Duy trì nguồn nhân lực
1.2.3.1 Kích thích động viên
1.2.3.2 Duy trì phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong DN
1.3 Phương pháp quản trị
1.3.1 Quản trị theo mô hình
1.3.2 Quản trị theo mục tiêu
1.3.3 Quản trị theo thuyết X,Y,Z
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.4.1 Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2 Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực
1.5.1 Một số khái niệm
1.5.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CPXD HÀ NỘI CPM
2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty CPXD Hà Nội CPM
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công Ty CPXD Hà Nội CPM
2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chung của công ty CPXD Hà Nội CPM
2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CPXD Hà Nội CPM trong những năm 2012-2014
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty CPXD Hà Nội CPM
2.2.1 Đặc điểm cơ cấu lao động của công ty CPXD Hà Nội CPM
2.2.2 Phân tích công tác sử dụng nguồn lao động tại Công ty CPXD Hà Nội CPM
2.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
2.2.2.2 Phân tích công việc
2.2.2.3 Tuyển dụng nhân lực
2.2.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.2.5 Đánh giá công việc của nhân viên
2.2.2.6 Thù lao lao động
2.3 Các tác nhân từ môi trường tác động công tác QTNNL tại Công ty CPXD Hà Nội CPM
2.3.1 Kinh tế
2.3.2 Chính trị - luật pháp
2.3.3 Dân số và thị trường lao động
2.3.4 Đội ngũ lãnh đạo
2.3.5 Đối thủ cạnh tranh lao động
2.3.6 Cơ cấu tổ chức công ty
2.4 Những thành công và tồn tại của công tác quản trị nhân lực tại công ty
2.4.1 Điểm mạnh trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.4.2 Những tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tạiCông ty
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị nguồn lực tại Công ty
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CPXD HÀ NỘI CPM
3.1 Định hướng phát triển công ty
3.1.1 Định hướng phát triển chung của công ty
3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực
3.2 Giải pháp
3.2.1 Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hoạch định nguồn nhân lực
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng
3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nhân sự
3.2.4.1 Đào tạo nghiệp vụ
3.2.4.2 Đào tạo văn hoá
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với công ty
3.3.2 Đối với nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan