[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á Phòng giao dịch Hà Huy Tập

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á Phòng giao dịch Hà Huy Tập
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề chung về hộ sản xuất
1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất
1.1.2. Phân loại
1.1.3. Đặc điểm hộ sản xuất
1.1.4. Vai trò kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất
1.1.5.1. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên
1.1.5.2. Nhóm nhân tố điều kiện kinh tế - xã hội
1.1.5.3. Nhân tố từ bản thân hộ sản xuất
1.1.6. Xu hướng phát triển của hộ sản xuất kinh doanh
1.2. Tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất
1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng
1.2.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh
1.2.4. Các hình thức tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất
1.3. Rủi ro tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất
1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.3.2. Đặc trưng của rủi ro tín dụng
1.3.3. Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng
1.3.3.1. Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài
1.3.3.2. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
1.3.3.3. Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.3.3.4. Nguyên nhân từ tài sản bảo đảm
1.3.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.3.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng hộ sản xuất
1.3.5.1. Chỉ tiêu dư nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn HSX
1.3.5.2. Chỉ tiêu dư nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
1.3.5.3. Chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn tín dụng
1.3.5.4. Chỉ tiêu hệ số thu nợ
1.3.5.5. Tình hình tổn thất tín dụng
1.3.5.6. Khả năng bù đắp rủi ro
1.4. Quản trị rủi ro tín dụng
1.4.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng:
1.4.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng
1.4.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
1.4.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng
1.4.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
1.4.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.4.3.1. Yếu tố chủ quan
1.4.3.2. Yếu tố khách quan
1.5. Các dấu hiệu nhận biết RRTD HSX
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á – PHÒNG GIAO DỊCH HÀ HUY TẬP
2.1. Khái quát tình hình hoạt động của PGD Hà Huy Tập
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động chính của PGD Hà Huy Tập
2.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn
2.1.3.2. Nghiệp vụ tín dụng
2.1.3.3. Nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ
2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của PGD Hà Huy Tập trong giai đoạn 2010 - 2012
2.1.4.1. Tình hình lợi nhuận của PGD trong giai đoạn 2010 – 2012
2.1.4.2. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.3. Tình hình sử dụng vốn
2.1.4.4. Nghiệp vụ bảo lãnh
2.1.4.5. Nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu và chiết khấu Bộ chứng từ
2.2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất của PGD Hà Huy Tập
2.2.1. Quy trình cho vay
2.2.2. Tình hình cho vay hộ sản xuất của PDG Hà Huy Tập
2.2.3. Tình hình thu nợ hộ sản xuất tại PGD Hà Huy Tập
2.2.4. Tình hình dư nợ cho vay hộ sản xuất tại PGD Hà Huy Tập
2.3. Thực trạng rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại PGD Hà Huy Tập
2.3.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn tín dụng hộ sản xuất tại PGD Hà Huy Tập
2.3.2. Chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn tín dụng
2.3.3. Chỉ tiêu hệ số thu nợ
2.3.4. Chỉ tiêu tổn thất tín dụng
2.4. Đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất tại PGD Hà Huy Tập
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHTMCP ĐẠI Á- PGD HÀ HUY TẬP
3.1. Định hướng công tác tín dụng hộ sản xuất tại PGD Hà Huy Tập
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Định hướng
3.2. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay HSX
3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp
3.2.2. Thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro tín dụng
3.2.3. Nâng cao công tác phân loại nợ, tăng cường theo dõi giám sát nợ
3.2.4. Đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng HSX nhằm giảm thiểu rủi ro
3.2.5. Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
3.2.6. Nâng cao công tác phân tích và xử lý nợ xấu
3.2.7. Thiết lập cẩm nang rủi ro tín dụng
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.9. Hoàn thiện bộ máy quản lý rủi ro và xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro
3.2.10. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và cơ quan chính quyền các cấp
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đại Á
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan