[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực tài chính của Công ty B.S.B Steel Corp
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ
DANH MỤC KÝ HIỆU , CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
1. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1.1. Bản chất của tài chính và ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính
1.1.1 Bản chất tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính
1.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.2.1 Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính
1.2.2 Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tình hình tài chính
1.3.1. Thông tin nội bộ doanh nghiệp
1.3.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.4. Phương pháp phân tích tình hình tài chính
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.1.1. Điều kiện so sánh
1.4.1.2. Xác định gốc so sánh
1.4.1.3. Kỹ thuật so sánh
1.4.1.4. Hình thức so sánh
1.4.2 Phương pháp tỷ lệ
1.5. Nội dung phân tích
1.5.1 Phân tích tình hình nguồn vốn và tổng tài sản
1.5.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản
1.5.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
1.5.1.3. Phân tích cân đối cơ cấu tài sản và nguồn vốn
1.5.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
1.5.3.1. Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán
1.5.3.2. Nhóm chỉ số về kết cấu tài chính
1.5.3.3. Nhóm tỷ số hoạt động
1.5.3.4. Nhóm tỷ số doanh lợi
1.5.4. Phân tích Dupont
1.5.5. Phân tích rủi ro
1.5.5.1. Đòn bẩy hoạt động ( Operating Leverage )
1.5.5.2. Đòn bẩy tài chính ( Financial Leverage )
Chương 2 : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY B.S.B
2.1. Đặc điểm kinh tế , tổ chức, môi trường về công ty B.S.B
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.1.1 Chức năng của công ty
2.1.1.2 Nhiệm vụ của công ty
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức của công ty
2.1.3.1. Cơ cấu – tổ chức của công ty
2.1.3.2. Tổ chức sản xuất – kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm môi trường
2.1.4.1. Đặc điểm ngành xây dựng hiện tại
2.1.4.2. Một số đối thủ trong ngành hiện nay của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty B.S.B
2.2.1 Phân tích tình hình tài chính công ty B.S.B
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.2 Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo hoạt động kinh doanh
2.2.2.1. Tình hình doanh thu
2.2.2.2. Tình hình chi phí
2.2.2.3. Tình hình lợi nhuận
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động
2.2.3.3. Nhóm chỉ tiêu quản trị nợ
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
2.2.4. Phân tích tình hình tài chính bằng phương pháp Dupont
2.2.5. Phân tích rủi ro công ty
2.2.5.1. Điểm hòa vốn
2.2.5.2. Đòn bẩy kinh doanh ( Operating Leverage )
2.2.5.3. Đòn bẩy tài chính ( Financing Leverage )
2.2.6. Nhận xét
2.2.6.1. Ưu điểm
2.2.6.2. Nhược điểm
2.2.6.3. Nguyên nhân
3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÔNG TY B.S.B
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty
3.2.1. Phân bổ lại cơ cấu tài chính
3.2.1.1. Đối với tài sản
3.2.1.2. Đối với nguồn vốn
3.2.2. Giải pháp về quản lý , kiểm soát chi phí của Công ty
3.2.2.1. Kiểm soát chi phí biến đổi
3.2.2.2. Kiểm soát chi phí cố định
3.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2.3.1. Nâng cao doanh thu
3.2.3.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3.3. Xây dựng cơ cấu bán hàng
3.2.3.4. Xây dựng thương hiệu cho công ty
4. KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan