[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ Stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của Gà đẻ bố mẹ lương phượng


[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ Stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của Gà đẻ bố mẹ lương phượng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Các thông tin về cỏ Stylo
1.1.1. Tên gọi và phân loại cỏ Stylo
1.1.2. Nguồn gốc
1.1.3. Năng suất chất xanh
1.1.4. Thành phần hóa học của bột cỏ Stylo
1.1.5. Phương pháp chế biến bột cỏ Stylo
1.2. Sắc tố trong thức ăn chăn nuôi
1.2.1. Giới thiệu chung về sắc tố
1.2.2. Nguồn cung cấp sắc tố cho thức ăn chăn nuôi
1.2.2.1. Giới thiệu về sắc tố trong thức ăn chăn nuôi
1.2.2.2. Sắc tố trong nguyên liệu thức ăn
1.2.3. Vai trò của sắc tố đối với vật nuôi
1.3. Vấn đề năng lượng và protein đối với gà sinh sản
1.3.1. Nhu cầu năng lượng và ảnh hưởng của năng lượng trong thức ăn đến gà đẻ
1.3.2. Nhu cầu protein và ảnh hưởng của tỷ lệ protein trong thức ăn đến gà đẻ
1.4. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột cỏ Stylo nuôi gà
1.4.1. Kết quả nghiên cứu trong nước
1.4.2. Kết quả nghiên cứu trên thế giới
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm
2.1.3. Thời gian
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến khả năng sản xuất trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
2.3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý học, hóa học của trứng
2.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến chất lƣợng trứng giống của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà thí nghiệm
2.3.5. Phƣơng pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.3.6. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến tỷ lệ nuôi sống, khối lượng và khả năng sản xuất trứng của gà thí nghiệm
3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống
3.1.2. Khối lượng gà mái lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm
3.1.3. Tỷ lệ đẻ của gà thí nghiệm
3.1.4. Năng suất trứng, trứng giống của gà đẻ bố mẹ thí nghiệm
3.2. Ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý, hóa học của trứng
3.2.1. Một số chỉ tiêu lý học của trứng
3.2.2. Một số chỉ tiêu hóa học của trứng
3.3. Ảnh hưởng của phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến chất lượng trứng
3.3.1. Hàm lượng carotenoid và tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ trứng ấp nở, tỷ lệ gà con loại I trong giai đoạn 15 ngày đầu thí nghiệm
3.3.2. Tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, gà con loại I từ ngày thí nghiệm 16 đến ngày thí nghiệm 75
3.4. Ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà thí nghiệm
3.4.1. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng, trứng giống và gà con loại I
3.4.2. Chi phí thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I
3.4.3. Hiệu quả kinh tế của các cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần của gà thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan