[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu của đề tài
3. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.1.3. Cơ sở pháp lí của đề tài
1.2. Khái quát về vi phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai
1.2.1. Khái niệm vi phạm pháp luật
1.2.2. Khái niệm vi phạm hành chính
1.2.3. Đặc điểm của vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
1.2.4. Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
1.3. Khái quát tình hình vi phạm và xử lý vi phạm về đất đai cả nước và tỉnh Quảng Ninh
1.3.1. Khái quát tình hình sử dụng đất trên cả nước
1.3.2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm hành chính về đất đai ở tỉnh Quảng Ninh
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trong 12 tháng, từ tháng năm 2013 đến tháng 8 năm 2014.
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và được hoàn thiện tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
2.4.4. Phương pháp biểu đạt kết quả
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát về tình hình cơ bản thành phố Hạ Long
3.1.1. Về điều kiện tự nhiên của thành phố Hạ Long
3.1.2. Về điều kiện Kinh tế - xã hội của thành phố Hạ Long
3.1.3. Về hiện trạng sử dụng đất và thực trạng công tác quản lý đất đai của thành phố Hạ Long
3.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội và công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.2. Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013
3.2.1. Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo thời gian
3.2.2. Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo không gian
3.2.3. Đánh giá thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo hình thức vi phạm
3.2.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp
3.2.5. Đánh giá chung về thực trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 -2013
3.3. Đánh giá kết quả xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013
3.3.1. Đánh giá kết quả xử lý vi phạm theo thời gian
3.3.2. Đánh giá kết quả xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 - 2013 theo không gian
3.3.3. Đánh giá kết quả xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long giai đoạn 2009-2013 theo hình thức vi phạm
3.3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp
3.3.5. Đánh giá ảnh hưởng của vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp đến công tác quản lý đất đai
3.3.6. Đánh giá chung về kết quả xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2009 -2013
3.4. Nguyên nhân vi phạm, khó khăn trong giải quyết, giải pháp hạn chế và xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long
3.4.1. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.4.2. Khó khăn, hạn chế trong việc xử lý vi phạm
3.4.3. Quan điểm về tăng cường phòng, chống vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.4.4. Một số giải pháp đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan