[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ LỤC
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VỮNG CHO HỘ NÔNG DÂN
1.1. Cở sở lý luận về giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân
1.2. Cơ sở thực tiễn về giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Đặc điểm của thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
3.2. Thực trạng nghèo và giảm nghèo của các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Chương 4: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN TẠI THỊ XÃ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN
4.1. Phương hướng, mục tiêu giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
4.2. Các giải pháp giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân tại thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan