[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG
1.1.1 Khái niệm tín dụng
1.1.2 Nguyên tắc tín dụng
1.1.3 Bảo đảm tín dụng
1.1.4 Các hình thức cho vay
1.1.5 Rủi ro tín dụng
1.2 KHÁI QUÁT TÍN DỤNG CÁ NHÂN
1.2.1. Đặc điểm tâm lý giao dịch khách hàng cá nhân
1.2.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân
1.3 CÁC CHỈ SỐ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
1.3.1 Doanh số cho vay
1.3.2 Doanh số thu nợ
1.3.3 Dư nợ
1.3.4 Nợ xấu
1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
1.4.1 Dư nợ trên nguồn vốn huy động
1.4.2 Dư nợ theo thời hạn trên tổng dư nợ
1.4.3 Vòng quay vốn tín dụng
1.4.4 Tỷ lệ nợ xấu
1.4.5 Hệ số thu nợ
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
2.1. TỔNG QUAN VỀ BIDV SÓC TRĂNG
2.1.1 Tổng quan về BIDV Việt Nam
2.1.2 Tổng quan về BIDV Sóc Trăng
2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức của BIDV Sóc Trăng
2.1.2.2.1 Chi nhánh gồm có 1 Giám Đốc và 2 Phó Giám Đốc
2.1.2.2.2 Phòng quan hệ khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp
2.1.2.2.3 Phòng qản lý rủi ro
2.1.2.2.4 Phòng quản trị tín dụng
2.1.2.2.5 Phòng Giao dịch khách hàng
2.1.2.2.6 Phòng quản lý và dịch vụ ngân quỹ
2.1.2.2.7 Phòng tổ chức hành chính
2.1.2.2.8 Phòng tài chính kế toán
2.1.2.2.9 Phòng kế hoạch tổng hợp và Tổ điện toán
2.1.2.2.10 Phòng giao dịch Sóc Trăng :
2.1.2.3 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 đến năm 2013
2.1.2.3.1 Thu nhập
2.1.2.3.2 Chi phí
2.1.2.3.3 Lợi nhuận
2.1.2.4 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng hoạt động của BIDV Sóc Trăng trong năm 2014
2.1.2.4.1 Thuận lợi
2.1.2.4.2 Khó khăn
2.1.2.4.3 Định hướng phát triển
2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV SÓC TRĂNG
2.2.1 Tình hình nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013
2.2.1.1 Tình hình nguồn vốn
2.2.1.1.1 Vốn tự huy động
2.2.1.1.2 Vốn điều chuyển
2.2.1.2 Tình hình sử dụng vốn
2.2.1.2.1 Dư nợ trong hạn
2.2.1.2.2 Dư nợ quá hạn
2.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân giai đoạn năm 2011 đến năm 2013
2.2.2.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
2.2.2.1.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn
2.2.2.1.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng
2.2.2.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân
2.2.2.2.1 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn
2.2.2.2.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng .
2.2.2.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.2.2.3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn
2.2.2.3.2 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng
2.2.2.4 Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân
2.2.2.4.1 Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn
2.2.2.4.2 Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng
2.2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân của BIDV Sóc Trăng thông qua một số chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1 Dư nợ/vốn huy động
2.2.3.2 Dư nợ ngắn hạn/tổng dư nợ
2.2.3.3 Dư nợ trung-dài hạn/tổng dư nợ
2.2.3.4 Tỷ lệ nợ xấu
2.2.3.5 Hệ số thu nợ
2.2.3.6 Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 GIẢI PHÁP
3.1.1 Cơ sở của giải pháp
3.1.1.1 Tồn tại
3.1.1.2 Nguyên nhân
3.1.1.2.1 Nguyên nhân khách quan
3.1.1.2.2 Các yếu tố chủ quan
3.1.2 Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động tín dụng nhân tại BIDV Sóc Trăng
3.1.2.1 Đối với công tác huy động vốn cá nhân
3.1.2.2. Đối với hoạt động tín dụng
3.1.2.2.1 Một số giải pháp chung
3.1.2.2.2 Giải pháp riêng cho từng nhóm đối tượng khách hàng
3.1.3 Kết quả dự kiến của giải pháp
3.2 KIẾN NGHỊ
3.2.1 Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
3.2.1.1 Đơn giản hơn nữa thủ tục vay vốn
3.2.1.2 Hỗ trợ và dành một phần tín dụng cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn
3.2.1.3 Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác quản lý
3.2.1.4 Xem xét, chỉ đạo, rà soát, kiểm tra toàn diện về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng
3.2.1.5 Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ rút tiền qua thẻ
3.2.2 Đối với ngân hàng Hội sở
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan