[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện A Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện A Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu đề tài
3. Yêu cầu đề tài
4. Ý nghĩa đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Cách xác định chất thải y tế
1.1.2. Khuynh hướng phát thải chất thải y tế
1.1.2.1. Đối với chất thải y tế chung
1.1.2.2. Chất thải y tế nguy hại
1.1.3. Nguồn và phân loại chất thải y tế
1.1.3.1. Nhóm chất thải lâm sàng (clinical waste):
1.1.3.2. Nhóm chất phóng xạ
1.1.3.3. Nhóm chất thải hoá học
1.1.3.4. Nhóm các bình chứa khí nén có áp suất
1.1.3.5. Nhóm chất thải sinh hoạt
1.1.4. Khối lượng chất thải phát sinh
1.1.5. Thành phần chất thải bệnh viện
1.1.6. Tác động của chất thải y tế tới môi trường và sức khoẻ
1.1.6.1. Tác hại của chất thải y tế đối với sức khoẻ
1.1.6.2. Sự tồn lưu tác nhân gây bệnh trong môi trường
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Công tác quản lý và xử lý chất thải y tế tại Việt Nam
1.3.2. Phát sinh chất thải y tế
1.3.2.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn y tế
1.3.2.2. Lượng phát sinh chất thải rắn y tế
1.3.2.3. Thành phần chất thải rắn y tế
1.3.3. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải y tế
1.3.4. Xử lý chất thải y tế
1.3.4.1. Thực trạng công tác xử lý chất thải y tế tại Việt Nam
1.3.4.2. Các phương pháp xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn y tế
1.3.4.3. Các phương pháp xử lý nước thải y tế
1.3.5. Những tồn tại, khó khăn trong việc quản lý chất thải y tế
1.4. Cơ sở nghiên cứu
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung đề tài
2.2.1. Tổng quan về bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên và bệnh viện A Thái Nguyên
2.2.2. Đánh giá thực trạng môi trường chất thải rắn, nước thải phát sinh
2.2.3. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường tại Bệnh viện
2.2.4. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên bệnh viện về thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế
2.2.5. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý môi trường tại bệnh viện
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp quan sát trực quan và đánh giá bằng bảng thang điểm
2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu điều tra
2.3.3. Phương pháp phân tích mẫu và so sánh
2.3.3.1. Phân tích mẫu rác thải: cân định lượng mẫu rác thải y tế theo kế hoạch
2.3.3.2. Phân tích mẫu nước thải
2.3.4. Phương pháp tổng hợp phân tích và xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung về bệnh viện
3.1.1. Thông tin chung Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
3.1.2. Thông tin chung Bệnh viện A Thái Nguyên
3.2. Đánh giá thực trạng môi trường chất thải rắn, nước thải phát sinh từ bệnh viện
3.2.1. Thực trạng quản lý chất thải rắn, nước thải phát sinh tại Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên
3.2.1.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn
3.2.1.2. Hiện trạng quản lý và xử lý nước thải
3.2.2. Thực trạng quản lý chất thải rắn, nước thải phát sinh tại Bệnh viện A Thái Nguyên
3.2.2.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn
3.2.2.2. Hiện trạng quản lý và xử lý nước thải
3.2.3. Đánh giá chung thực trạng môi trường chất thải rắn, nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương và bệnh viện A Thái Nguyên
3.3. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường tại Bệnh viện
3.3.1. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và đầu tư tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
3.3.1.1. Hệ thống nhân lực quản lý môi trường tại Bệnh viện
3.3.1.2. Đánh giá công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
3.3.2. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường và đầu tư cho BVMT tại Bệnh viện A Thái Nguyên
3.3.2.1. Hệ thống nhân lực quản lý môi trường tại Bệnh viện
3.3.2.2. Đánh giá công tác đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường bệnh viện A Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá chung công tác đầu tư và quản lý môi trường tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và bệnh viện A Thái Nguyên
3.3.3.1. Đánh giá chung công tác đầu tư tại 2 bệnh viện
3.3.3.2. Đánh giá chung công tác quản lý môi trường tại 2 bệnh viện
3.4. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế bệnh viện trong thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện
3.4.1. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế bệnh viện trong bảo vệ môi trường tại bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên
3.4.1.1. Đánh giá hiểu biết của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế về quy chế quản lý chất thải y tế
3.4.1.2. Đánh giá thái độ của cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện trong thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế
3.4.2. Đánh giá hiểu biết và thái độ của cán bộ, vệ sinh viên và nhân viên y tế bệnh viện thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện A Thái Nguyên
3.4.2.1. Đánh giá hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên về quy chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện
3.4.2.2. Đánh giá thái độ của cán bộ, nhân viên và vệ sinh viên trong thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại bệnh viện
3.4.3. Đánh giá chung sự hiểu biết và thái độ của cán bộ, nhân viên y tế và vệ sinh viên tại 2 bệnh viện
3.5. Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý môi trường tại bệnh viện
3.5.1. Giải pháp công nghệ
3.5.2. Giải pháp về nhân lực
3.5.3. Giải pháp nâng cao hiệu lực của chủ thể quản lý
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan