[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh của VNPT Bắc Kạn giai đoạn từ 2010-2020


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh của VNPT Bắc Kạn giai đoạn từ 2010-2020
MỤC LỤC
NỘI DUNG
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHIẾN LưỢC KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LưỢC KINH DOANH
1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh
1.1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Khái niệm chiến lược
1.1.1.2.Khái niệm chiến lược kinh doanh
1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh
1.1.3.1. Chiến lược cấp công ty
1.1.3.2. Chiến lược cấp cơ sở kinh doanh
1.1.3.3. Chiến lược các bộ phận chức năng
1.2. Quy trình hình thành chiến lược kinh doanh
1.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài
1.2.1.1. Môi trường vĩ mô
1.2.1.2. Môi trường vi mô
1.2.2. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Nguồn nhân lực
1.2.2.2. Sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ
1.2.2.3. Tài chính
1.2.2.4. Maketing
1.2.2.5. Nghiên cứu và pht triển (R&D)
1.2.2.6. Hệ thống thông tin
1.2.3. Phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh
1.2.3.1. Phân tích ma trận SWOT
1.2.3.2. Ma trận BCG (Boston Consulting Group)
1.2.3.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh
Chương 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VNPT BẮC KẠN
2.1. Giới thiệu về VNPT Bắc Kạn
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.2. Định hướng phát triển
2.2.1. Định hướng chung của Tập đoàn
2.2.2. Hướng phát triển của VNPT Bắc Kạn
2.3. Mục tiêu từ nay đến năm 2020
2.3.1. Mục tiêu dài hạn
2.3.2. Mục tiêu cụ thể
2.4. Phân tích môi trường kinh doanh của VNPT Bắc Kạn
2.4.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô
2.4.1.1. Chính sách kinh tế
2.4.1.2. Pháp luật về Viễn thông
2.4.1.3. Văn hóa xã hội
2.4.1.4. Sự phát triển của khoa học công nghệ
2.4.1.5. Yếu tố tự nhiên
2.4.2. Phân tích môi trường kinh doanh trong ngành
2.4.2.1. Đối thủ cạnh tranh
2.4.2.2. Đối thủ tiềm ẩn
2.4.2.3. Khách hàng
2.4.2.4. Nhà cung cấp
2.4.2.5. Sản phẩm thay thế
2.4.3.Phân tích nội bộ Doanh nghiệp
2.4.3.1. Phân tích các nguồn lực
2.4.3.2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật
2.4.3.3. Tài chính
2.4.3.4. Công tác Marketing, nghiên cứu và phát triển
2.4.3.5. Hệ thống thông tin
2.5. Ma trận SWOT
2.5.1. Phân tích cơ hội và thách thức
2.5.2.Phân tích điểm mạnh và điểm yếu
2.5.3. Phân tích tổng hợp các yếu tố cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu
2.5.4. Phân tích năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh
2.5.4.1. Năng lực cốt lõi
2.5.4.2. Lợi thế cạnh tranh
2.6. Ma trận BCG (Boston Consulting Group)
2.7. Đánh giá tình hình sử dụng sản phẩm, dịch vụ VT-CNTT trên địa bàn thông điều tra ý kiến khách hàng
2.7.1. Tình hình sử dụng sản phẩm, dịch vụ
2.7.2. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ
2.7.3. Chất lượng phục vụ
2.7.4. Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ VT-CNTT trong thời gian tới
Chương 3: LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA VNPT BẮC KẠN
3.1. Lựa chọn chiến lược cho VNPT Bắc Kạn
3.1.1. Lựa chọn chiến lược
3.1.2. Lý do lựa chọn chiến lược
3.1.3. Nội dung chiến lược
3.1.3.1. Tập trung khai thác một số dịch vụ có lợi thế riêng
3.1.3.2. Tập trung khai thác chiếm lĩnh một số địa bàn và đối tượng khách hàng tiềm năng
3.1.3.3. Khác biệt hóa về chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ
3.1.4. Giải pháp thực hiện chiến lược
3.1.4.1. Giải pháp về đầu tư
3.1.4.2. Giải pháp về Marketing
3.1.4.3. Giải pháp về tổ chức
3.1.4.4. Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý
3.1.4.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.1.4.6. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.1.5. Lộ trình thực hiện chiến lược
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Đối với nhà nước
3.2.2. Đối với Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan