[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng tại hệ thống cửa hàng thời trang Đan Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng tại hệ thống cửa hàng thời trang Đan Châu
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Lý do nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.6. Ý nghĩa thực tiễn
1.7. Nội dung nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý thuyết:
2.1.1. Giới thiệu về hệ thống cửa hàng thời trang Đan Châu
2.1.2. Khái niệm và đặc điểm thời trang công sở
2.1.3. Giá trị dành cho khách hàng và giá trị cảm nhận của khách hàng
2.1.4. Vai trò giá trị cảm nhận của khách hàng
2.2. Tổng quan các mô hình nghiên cứu trước
2.1.1. Một số mô hình nghiên cứu trên thế giới
2.1.2. Một số mô hình nghiên cứu trong nước
2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết
2.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.4. Tóm tắt chương 2
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Các thông tin cần thu thập
3.2. Nguồn thông tin thu thập
3.3. Thiết kế nghiên cứu
3.4. Nghiên cứu định tính
3.5. Thang đo
3.6. Nghiên cứu định lượng
3.6.1. Thiết kế mẫu và thu thập dữ liệu
3.6.2. Phân tích dữ liệu
3.7. Tóm tắt chương 3
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thống kê mô tả
4.1.1. Thống kê mô tả mẫu
4.1.2. Thống kê mô tả các biến
4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo
4.3. Kiểm định thang đo thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA
4.4. Mô hình nghiên cứu sau khi đánh giá thang đo
4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết
4.5.1. Phân tích tương quan
4.5.2. Phân tích hồi quy
4.5.3. Kiểm định các giả thuyết
4.5.4. Phân tích sự khác biệt
4.6. Tóm tắt chương 4
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Các kết quả nghiên cứu chính
5.2. Gợi ý cho chính sách quản lý
5.2.1. Xây dựng chính sách giá hợp lý
5.2.2. Đẩy mạnh xây dựng danh tiếng
5.2.3. Gia tăng yếu tố phản ứng cảm xúc của khách hàng
5.2.4. Nâng cao chất lượng cảm nhận của khách hàng
5.2.5. Nâng cao dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng
5.3. Các đóng góp của nghiên cứu
5.3.1. Đóng góp về mặt lý thuyết
5.3.2. Đóng góp về mặt thực tiễn
5.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan