[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá tác động của công trình thủy điện sông Nam - sông Bắc đến môi trường khu vực dự án

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá tác động của công trình thủy điện sông Nam - sông Bắc đến môi trường khu vực dự án
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG NAM – SÔNG BẮC
1.1. Giới thiệu về công trình thủy điện sông Nam – sông Bắc.
1.2. Nhiệm vụ.
1.4. Tổ chức xây dựng và tổng mức đầu tư.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
2.1. Đặc điểm khí hậu và đặc trưng thủy văn.
2.2. Địa hình.
2.3. Hiện trạng dân sinh kinh tế - xã hội.
Chương 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG NAM – SÔNG BẮC ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN
3.1. Khái quát về những tác động của dự án.
3.2. Mục đích của việc ĐTM của dự án.
3.3. Phân tích, lựa chọn phương pháp ĐTM.
3.5. ĐTM dự án thủy điện sông Nam – sông Bắc theo các phương pháp đã lựa chọn.
Chương 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ, NGĂN NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÁT HUY CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA DỰ ÁN
4.1. Nhận xét các tác động của dự án.
4.2. Đề xuất một số giải pháp hạn chế, ngăn ngừa các tác động tiêu cực và phát huy các tác động tích cực của dự án.
4.3. Quản lý, giám sát bảo vệ môi trường.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan