[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phân tích các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phân tích các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ
1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế.
3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro của các doanh nghiệp ở một số quốc gia trên thế thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC DOANH NGIỆP VIỆT NAM TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ
1. Môi trường kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp nhiều thay đổi là nguy cơ tiềm ẩn mọi rủi ro.
2. Đánh giá, phân tích rủi ro và thực trạng hoạt động quản trị rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh quốc tế.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động quản trị rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam.
2. Những xu hướng mới trong hoạt động quản trị rủi ro trên thế giới và định hướng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
3. Những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro của các doanh nghiệp Việt Nam.
4. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan