[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phản ứng đông trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về sắn.
1.2. Tổng quan về tinh bột sắn.
1.3. Đồng trùng hợp ghép.
1.4. Khả năng ứng dụng của monome và chất khơi mào.
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ.
2.2. Phương pháp tiến hành.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát nguyên liệu tinh bột sắn.
3.2. Quá trình đồng trùng hợp ghép sử dụng chất khơi mào Amonipesunfat.
3.3. Quá trình đồng trùng hợp ghép sử dụng chất khơi mào Fe2+/H2O2.
3.4. Sự tồn lại của sản phẩm ghép.
3.5. So sánh ảnh hưởng của monome, tác nhân khơi mào và của loại tinh bột đến quá trình đồng trùng hợp ghép.
3.6. Thăm dò tổng hợp vật liệu hấp thụ nước trên cơ sở phản ứng đồng trùng hợp ghép Acrylamit lên tinh bột sắn.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan