[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xác lập các đặc trưng dị trường phân cực kích thích dòng xoay chiều trên các đối và thân quặng sulfur đa kim phục vụ công tác điều tra đánh giá khoáng sản sulfur đa kim ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xác lập các đặc trưng dị trường phân cực kích thích dòng xoay chiều trên các đối và thân quặng sulfur đa kim phục vụ công tác điều tra đánh giá khoáng sản sulfur đa kim ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC KÍCH THÍCH DÒNG XOAY CHIỀU
I.1. Phương pháp PCKT dòng xoay chiều
I.2. So sánh các phép đo về thời gian, tần số và pha trong PCKT
I.3. Giới thiệu về máy phân cực một chiều và xoay chiều mới
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÀI LIỆU
II.1. Tính toán các tham số đo phân cực dòng xoay chiều
II.2. Xử lý tài liệu đo mặt cắt phân cực xoay chiều
II.3. Phân tích định lượng tài liệu đo sâu phân cực theo mô hình hai chiều
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM Ở VÙNG QUẶNG ĐỒNG TÀ PHỜI - LÀO CAI
III.1. Các phương pháp và kỹ thuật thi công
III.2. Mô hình địa chất - địa vật lý vùng Tà Phời
III.3. Mối quan hệ giữa các đặc trưng dị thường phân cực kích thích dòng xoay chiều với thành phần vật chất của đồng
III.4. Mối quan hệ giữa các đặc trưng dị thường PCKT dòng xoay chiều và một chiều của quặng đồng
III.5. Đặc trưng dị thường PCKT dòng xoay chiều trên các đới, thân quặng đồng ở vùng Tà Phời
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM TRÊN QUẶNG CHÌ KẼM Ở VÙNG NÀ TÙM - BẮC CẠN VÀ BA XỨ - TUYÊN QUANG
IV.1. Phương pháp, kỹ thuật thi công
IV.2. Mô hình địa chất - địa vật lý của quặng chì kẽm
IV.3. Mối quan hệ giữa các đặc trưng dị thường phân cực kích thích dòng xoay chiều với thành phần vật chất của quặng chì kẽm
IV.4. Mối quan hệ giữa các đặc trưng dị thường phân cực kích thích dòng xoay chiều và một chiều của quặng chì kẽm
IV.5. Đặc trưng trưng dị thường PCKT dòng xoay chiều trên các thân quặng Pb - Zn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan