[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc của công nhân tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A

[/kythuat]
[tomtat]
Những yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc của công nhân tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC VIẾT TẮT
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu
1.7. Kết cấu của nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Lý thuyết áp lực
2.1.1. Sự phát triển của khái niệm áp lực.
2.1.2. Khái niệm áp lực theo sinh lý học
2.1.3. Khái niệm áp lực theo tâm lý học
2.1.4. Khái niệm áp lực công việc
2.2. Lý thuyết áp lực công việc
2.2.1. Lý thuyết vai trò
2.2.2. Lý thuyết sự phù hợp giữa con người và môi trường
2.2.3. Lý thuyết giao dịch
2.3. Các yếu tố tác động đến áp lực công việc
2.3.1. Môi trường làm việc và áp lực công việc
2.3.2. Khối lượng công việc và áp lực công việc
2.3.3. Không rõ ràng vai trò và áp lực công việc
2.3.4. Hiệu quả làm việc và áp lực công việc
2.3.5. Quan hệ nơi làm việc và áp lực công việc
2.4. Các nghiên cứu trước
2.4.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc trong ngành giao thông vận tải của (Gretchen, 2002)
2.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc trong thư viện (Elisa, 2007)
2.4.3. Tác động của áp lực công việc đến sự hài lòng của những người điều khiển giao thông hàng không dân dụng (Muhammad, 2012)
2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất
2.6. So sánh các mô hình nghiên cứu trước và mô hình nghiên cứu đề xuất
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu
3.1.1. Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ
3.1.2. Nghiên cứu chính thức
3.2. Mô Hình nghiên cứu
3.3. Xây dựng thang đo
3.3.1. Thành phần môi trường làm việc
3.3.2. Thành phần khối lượng công việc
3.3.3. Thành phần không rõ ràng vai trò
3.3.4. Thành phần hiệu quả làm việc
3.3.5. Thành phần quan hệ nơi làm việc
3.3.6. Thang đo chính thức áp lực công việc
3.4. Phương pháp chọn mẫu và xử lý số liệu
3.4.1. Phương pháp chọn mẫu
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thống kê mẫu nghiên cứu
4.2. Thống kê mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc của công nhân
4.3. Thống kê mô tả các yếu tố áp lực công việc của người công nhân
4.4. Phân tích thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc
4.4.1. Thang đo hệ số Cronbach's Alpha
4.4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) các yếu tố ảnh hưởng đến áp lực công việc
4.5. Phân tích thang đo áp lực công việc
4.5.1. Thang đo hệ số Cronbach’s alpha
4.5.2. Phân tích nhân tố thang đo áp lực công việc của công nhân
4.6. Đánh giá độ phù hợp, kiểm định độ phù hợp của mô hình và hiện tượng đa cộng tuyến
4.7. Phân tích tương quan và phân tích hồi quy
4.8. Phương trình hồi quy
4.9. Kiểm định giả thuyết và thảo luận kết quả nghiên cứu
4.9.1. Kiểm định các giả thuyết của mô hình
4.9.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu
4.10. Kiểm định sự khác biệt của các biến định tính
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Đóng góp của đề tài
5.3. Ý nghĩa thực tiễn kết quả nghiên cứu và kiến nghị một số gải pháp áp dụng kết quả nghiên cứu
5.3.1. Ý nghĩa thực tiễn kết quả nghiên cứu
5.3.2. Kiến nghị một số giải pháp để áp dụng kết quả nghiên cứu
5.4. Các hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.4.1. Hạn chế của nghiên cứu
5.4.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan