[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam giai đoạn 2002-2010


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo ở Quảng Nam giai đoạn 2002-2010
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NHẬP VÀ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO
1.1. Khái niệm thu thập và các yếu tố cấu thành thu nhập.
1.2. Những phân tổ thường dùng trong nghiên cứu thu nhập.
1.3. Một số nhân tố tác động đến thu nhập của các thành viên và hộ gia đình.
1.4. Phân hóa giàu nghèo giữa các hộ gia đình.
1.5. Tác động của phân hóa giàu nghèo đến kinh tế xã hội ở Việt Nam.
1.6. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THU NHẬP VÀ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2002 - 2010
2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội Quảng Nam.
2.2. Khát quát về khảo sát mức sống từ năm 2002 – 2010.
2.3. Phân tích thực trạng thu nhập ở Quảng Nam từ 2002 – 2010.
2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập.
2.5. Những đặc trưng thu nhập bình quân ở Quảng Nam.
2.6. Phân tích thực trạng phân hóa giàu nghèo.
2.7. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phân hóa giàu nghèo.
2.8. Những nhân tố ảnh hưởng đến phân hóa giàu nghèo.
Chương 3: HÀM Ý CHÍNH SÁCH
3.1. Quan điểm.
3.2. Chính sách.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan