[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịch.
1.2. Phát triển du lịch.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch.
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch của các địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN
2.1. Tổng quan về huyện Đảo Lý Sơn.
2.2. Tài nguyên du lịch.
2.3. Thực trạng phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN
3.1. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
3.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.
3.2.1. Tổng quan các yếu tố môi trường phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.
3.2.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.
3.2.3. Định hướng quy hoạch phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.
3.3. Những giải pháp cơ bản thúc đẩy phát triển du lịch huyện Đảo Lý Sơn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan