[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt ở huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt ở huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. Khái niệm, đặc trưng và các loại hình trang trại trồng trọt
1.2. Các nội dung và tiêu chí phát triển của trang trại trồng trọt
1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của mô hình kinh tế trang trại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở HUYỆN ĐĂK HÀ
2.1. Các điều kiện tự nhiên, khí hậu và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đăk Hà
2.2. Tình hình phát triển kinh tế TT trồng trọt huyện Đăk Hà
2.3. Đánh giá chung về thành tựu, những mặt đạt được và những hạn chế của các TT trên địa bàn
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở HUYỆN ĐĂK HÀ TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tồn tại cần trao đổi của kinh tế trang trại
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển KTTT trồng trọt
3.3. Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan