[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm về phát triển nông nghiệp bền vững
1.2. Nội dung của phát triển bền vững nông nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững
1.4. Các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp bền vững
1.5. Kinh nghiệm của một số nước về phát triển bền vững nông nghiệp
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tình hình cơ bản của huyện Điện Bàn ảnh hưởng đến quá trình phát triển nông nghiệp bền vững
2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở Điện Bàn trong thời gian qua
2.3. Một số vấn đề rút ra từ phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững huyện Điện Bàn trong những năm qua
2.4. Nguyên nhân của việc chưa bền vững trong phát triển nông nghiệp ở huyện Điện Bàn
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Quan điểm, phương hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp của huyện Điện Bàn giai đoạn 2011 - 2015
3.2. Giải pháp phát triển bền vững ngành nông nghiệp ở huyện Điện Bàn
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan