[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chất lượng tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chất lượng tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1. Một số vấn đề liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng.
1.2. Nội dung của quản lý chất lượng.
1.3. Các phương pháp quản lý chất lượng.
1.4. Ý nghĩa của quản lý chất lượng.
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TẠI TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình cơ bản của trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng có ảnh hưởng đến quản lí chất lượng.
2.2. Kết quả hoạt động của trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng quản lí chất lượng tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Kết luận chương 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TẠI TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cư để đưa ra giải pháp.
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lí chất lượng tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan