[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị hệ thống mạng phân phối sản phẩm viễn thông Panasonic tại thị trường miền trung của công ty đầu tư và phát triển thương mại

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị hệ thống mạng phân phối sản phẩm viễn thông Panasonic tại thị trường miền trung của công ty đầu tư và phát triển thương mại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
1.1. Khái quát về hệ thống phân phối.
1.2. Các thành viên kênh phân phối.
1.3. Các loại hình kênh phân phối và quá trình phát triển kênh.
1.4. Thiết kế kênh phân phối.
1.5. Quản trị kênh phân phối.
Chương 2: THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TID
2.1. Tổng quan về Công ty đầu tư và phát triển TID.
2.2. Thực trạng về tình hình phân phối của Công ty.
Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VIỄN THÔNG PANASONIC CỦA CÔNG TY TID
3.1. Các căn cứ nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối.
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm viễn thông PANÁONIC trong thời gian đến.
3.3. Hoàn thiện công tác quản trị hệ thống phân phối.
3.3.1. Xác định điều khoản ràng buộc đối với các thành viên trong kênh.
3.3.2. Giải quyết xung đột trong kênh phân phối.
3.3.3. Biện pháp kích thích các thành viên trong kênh.
3.3.4. Hoàn thiện các chính sách.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan