[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự vận động của tiểu thuyết quốc ngữ từ truyện thầy Lazaro phiên (Nguyễn Trọng Quản) đến Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách)

[/kythuat]
[tomtat]
Sự vận động của tiểu thuyết quốc ngữ từ truyện thầy Lazaro phiên (Nguyễn Trọng Quản) đến Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÁC THẢO DIỆN MẠO VĂN XUÔI QUỐC NGỮ GIAI ĐOẠN CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
1.1. Bối cảnh văn hóa xã hội Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
1.2. Diện mạo văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
1.3. Về tiểu thuyết quốc ngữ giai đoạn khở đầu.
Chương 2: TRUYỆN THẦY LAZARO PHIỀN VÀ TỐ TÂM – NHỮNG CỘT MỐC VĂN HỌC SỬ
2.1. Nguyễn Trọng Quản và Truyện Thầy Lazaro Phiền.
2.2. Hoàng Ngọc Phách và tiểu thuyết Tố Tâm.
Chương 3: NHỮNG THÀNH TỰU NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT GIAI ĐOẠN KHỞI ĐẦU (1887 - 1925)
3.1.Sự hình thành một quan niệm mới về thể loại.
3.1.1. Sự đổi mới về nội dung phản ánh trong tiểu thuyết.
3.1.2. Sự thay đổi về ngôn từ tiểu thuyết.
3.1.3. Sự chuyển hướng trong mục đích sáng tác.
3.2. Đặc điểm tư tưởng nghệ thuật tiểu thuyết.
3.3. Đặc điểm hình thức nghệ thuật tiểu thuyết.
3.3.1. Đặc điểm cốt truyện.
3.3.2. Nhân vật tiểu thuyết.
3.3.3. Ngôn ngữ tiểu thuyết.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan