[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của việc tập ăn sớm cho lợn con đến sinh trưởng và tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại trại chăn nuôi Tân Thái, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của việc tập ăn sớm cho lợn con đến sinh trưởng và tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại trại chăn nuôi Tân Thái, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc lai tạo
2.1.2. Sinh trưởng, phát dục của lợn
2.1.3. Đặc điểm sinh lý của lợn con
2.1.4. Những hiểu biết về hội chứng tiêu chảy ở lợn
2.1.4.1. Khái niệm về hội chứng tiêu chảy
2.1.4.2. Tình hình dịch tễ
2.1.4.3. Nguyên nhân gây hội chứng tiêu chảy
2.1.4.4. Cơ chế gây bệnh
2.1.4.5. Hậu quả của hội chứng tiêu chảy
2.1.4.6. Các biện pháp phòng và điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp theo dõi
3.4.2.1. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.2.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.4.3. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu
3.4.3.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng
3.4.3.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn
3.4.3.3. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy lợn con
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.2.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2.2. Công tác thú y
4.1.2.3. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Sinh trưởng của lợn con theo mẹ
4.2.1.1. Sinh trưởng tích luỹ
4.2.1.2. Sinh trưởng tuyệt đối
4.2.1.3. Sinh trưởng tương đối
4.2.2. Khả năng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn con theo mẹ
4.2.2.1. Lượng thức ăn thu nhận /ngày của lợn
4.2.2.2. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng lợn con
4.2.3. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con
4.2.3.1. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con theo mẹ nuôi tại trại theo tháng
4.2.3.2. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ theo lứa tuổi
4.2.4. Tình hình điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con và kết quả thử nghiệm một số phác đồ điều trị
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan