[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu đánh giá sự cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tổn thương tủy sống do chấn thương tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu đánh giá sự cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tổn thương tủy sống do chấn thương tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Sơ lược giải phẫu chức năng cột sống .
1.1.1. Cột sống
1.1.2. Tủy sống
1.2. Đại cương về tổn thương tủy sống
1.2.1. Khái niệm tổn thương tủy sống
1.2.2. Dịch tễ học tổn thương tủy sống
1.2.3. Nguyên nhân tổn thương tủy sống
1.2.4. Phân loại tổn thương tủy sống
1.2.5. Biểu hiện lâm sàng của liệt tủy
1.2.6. Thương tổn thứ cấp thường gặp
1.3. Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương tủy sống
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Ý nghĩa chức năng của các mức tủy sống bị tổn thương
1.3.3. Nhiệm vụ, vai trò của điều dưỡng trong PHCN
1.4. Chất lượng cuộc sống
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tổn thương tủy sống theo tiêu chuẩn Châu Âu
1.5. Một số nghiên cứu có liên quan trên thế giới và trong nước
1.5.1. Trên thế giới
1.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Số lượng và đặc điểm đối tượng:
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn lựa mẫu và loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Biến số và kỹ thuật thu thập số liệu
2.2.3. Xử lý số liệu
2.2.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.5. Vấn đề đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm về tuổi
3.1.2. Đặc điểm về giới tính
3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo trình độ học vấn
3.1.4. Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp
3.1.5. Phân bố bệnh nhân theo mức độ kinh tế
3.1.6. Phân bố bệnh nhân theo tình trạng hôn nhân
3.1.7. Nguyên nhân tổn thương tủy sống
3.1.8. Vị trí tổn thương
3.1.9. Thời gian từ khi bệnh nhân tai nạn đến khi vào trung tâm PHCN
3.1.10. Mức độ tổn thương ASIA
3.1.11. Phân bố bệnh nhân theo biện pháp can thiệp
3.1.12. Tổn thương thứ cấp
3.2. Đánh giá sự thay đổi chất lượng cuộc sống trước và sau khi được PHCN
3.2.1. Điểm trung bình CLCS qua các thời điểm đánh giá
3.2.2. Sự thay đổi CLCS của bệnh nhân sau khi được PHCN 1 tháng
3.2.3. Sự thay đổi khả năng hoạt động độc lập chức năng
3.3. Một số yếu tố liên quan đến sự thay đổi CLCS ở bệnh nhân
3.3.1. Mối liên quan giữa tuổi và sự thay đổi CLCS sau 1 tháng chăm sóc PHCN
3.3.2. Mối liên quan giữa giới và sự thay đổi CLCS
3.3.3. Mối liên quan giữa nguyên nhân tổn thương và sự thay đổi CLCS
3.3.4. Mối liên quan giữa vị trí tổn thương và sự thay đổi CLCS
3.3.5. Mối liên quan giữa mức độ tổn thương ASIA và sự thay đổi CLCS
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Giới tính
4.1.3. Đặc điểm gia đình, kinh tế - xã hội
4.1.4. Nguyên nhân gây tổn thương tủy sống
4.1.5. Vị trí tổn thương tủy sống
4.1.6. Mức độ tổn thương ASIA
4.2. Sự thay đổi chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân tổn thương tủy sống sau khi được PHCN
4.3. Sự thay đổi khả năng hoạt động độc lập chức năng
4.4. Một số yếu tố liên quan đến sự thay đổi CLCS
4.4.1. Ảnh hưởng của tuổi
4.4.2. Ảnh hưởng của giới
4.4.3. Ảnh hưởng của vị trí tổn thương
4.4.4. Ảnh hưởng của mức độ tổn thương ASIA
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan