[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Nôn và buồn nôn
1.1.1 Định nghĩa nôn và buồn nôn
1.1.2 Cơ chế bệnh sinh nôn
1.1.3 Nôn và buồn nôn do hóa chất
1.2 Hình thể ngoài và chức năng hành não
1.2.1 Hình thể ngoài
1.2.2. Chức năng hành não
1.3 Điều trị hóa chất trong bệnh ung thư
1.3.1 Vai trò của hoá trị trong ung thư
1.3.2 .Độc tính của hóa chất
1.3.3 Các nguyên tắc hóa trị
1.4. Mức độ gây nôn của một số tác nhân hóa trị liệu thường dùng
1.5. Phân loại nôn do hoá trị
1.6. Phân độ độc tính của thuốc chống ung thư
1.7. Công thức điều trị chống nôn
1.7.1. Công thức điều trị chống nôn được khuyên dùng cho nôn cấp
1.7.2. Công thức chống nôn cho nôn muộn
1.8. Hậu quả của nôn
1.9. Quy trình tiêm, truyền hóa chất
1.9.1. Mục đích
1.9.2 Chuẩn bị
1.9.3. Các bước tiến hành
1.9.4. Đánh giá, ghi hồ sơ và báo cáo
1.9.5. Hướng dẫn người bệnh và gia đình
1.10. Chăm sóc cho bệnh nhân có triệu chứng nôn và buồn nôn
1.10.1. Chuẩn bị trước khi hóa trị
1.10.2. Chế độ ăn uống cho bệnh nhân có triệu chứng nôn và buồn nôn
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp ngiên cứu
2.3. Công cụ nghiên cứu
2.4. Biến số và phương pháp tiến hành
2.4.1. Các biến số trong nghiên cứu
2.4.2. Phương pháp tiến hành
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Phân tích và sử lý số liệu
2.7. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.7.1. Địa điểm
2.7.2. Thời gian nghiên cứu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm bệnh nhân
3.1.1. Giới
3.1.2. Thuốc hóa chất gây nôn và buồn nôn
3.1.3. Mức độ nôn và buồn nôn
3.1.4. Thời điểm sử dụng thuốc chống nôn
3.1.5. Trình độ học vấn
3.1.6. Đánh giá sự hiểu biết của người bệnh về tác dụng phụ nôn và buồn nôn trong quá trình truyền hóa chất
3.1.7. Sự hiểu biết của gia đình người bệnh phối hợp với nhân viên y tế trong kiểm soát nôn và buồn nôn
3.1.8. Mức độ lo lắng
3.1.9. Đánh giá kiểm soát nôn và buồn nôn qua các chu kỳ điều trị
3.1.10. Sự hài lòng của bệnh nhân về chăm sóc nôn và buồn nôn
Chương 4 BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm bệnh nhân
4.1.1. Đặc điểm về giới
4.1.2. Đặc điểm thuốc hóa chất gây nôn và buồn nôn
4.1.3. Đánh giá mức độ nôn và buồn nôn
4.1.4. Thời điểm sử dụng thuốc chông nôn
4.1.5. Trình độ học vấn
4.1.6. Đánh giá sự hiểu biết về tác dụng phụ nôn và buồn nôn của bệnh nhân trong quá trình điều trị hóa chất
4.1.7. Đánh giá sự hiểu biết của gia đình người bệnh phối hợp với nhân viên y tế
4.1.8. Mức độ lo lắng
4.1.9. Đặc điểm kiểm soát nôn và buồn nôn qua các chu kỳ
4.1.10. Sự hài lòng của người bệnh
Chương 5 KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan