[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi Seattle Angina Questionnaire

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi Seattle Angina Questionnaire
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về hội chứng mạch vành cấp
1.2. Tổng quan về chất lượng cuộc sống
1.3. Tổng quan về bộ câu hỏi SAQ
1.4. Tình hình nghiên cứu về chất lượng cuộc sống ở Việt Nam và thế giới
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu
2.5. Biến số nghiên cứu
2.6. Phân tích thống kê
2.7. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Chất lượng cuộc sống trước can thiệp và sau can thiệp 1 tháng
3.3. Mối quan hệ giữa một số yếu tố với chất lượng cuộc sống trước can thiệp
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung
4.2. Chất lượng cuộc sống trước và sau can thiệp động mạch vành
4.3. Mối quan hệ giữa một số yếu tố và chất lượng cuộc sống trước can thiệp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan