[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư thị trấn Bãi Bông huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1 năm 2013 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư thị trấn Bãi Bông huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1 năm 2013 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU
2.1. Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và các vấn đề có liên quan
2.1.1. Thu hồi đất và GPMB
2.1.2. Vai trò của công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng và đời sống xã hội.
2.1.3. Giá đất và định giá đất
2.1.4. Tái định cư
2.1.5. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống và sản xuất
2.2. Những tác động của việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB đến hộ dân
2.2.1. Tác động trực tiếp tới hộ
2.2.2. Tác động gián tiếp tới hộ
2.3. Chính sách bồi thường và giải phóng mặt bằng trên thế giới và nước ta.
2.3.1. Chính sách bồi thường và GPMB trên thế giới
2.3.2. Chính sách thu hồi đất, bồi thường và GPMB ở nước ta
2.4.2. Nhận xét, đánh giá
2.4. Tình hình thực hiện công tác bồi thường và giải phòng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư hiện nay.
2.4.1. Bồi thường, hỗ trợ và GPMB ở một số tỉnh thành trong nước
2.4.2. Công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thị trấn Bãi Bông
3.3.2. Quy trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng
3.3.3. Đánh giá công tác đền bù và giải phóng mặt bằng tại dự án
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án
3.3.5. Đánh giá chung dự án tái định cư và một số biện pháp đẩy nhanh công tác thu hồi đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp xử lý thông tin
3.4.2. Phương pháp phân tích số liệu
3.4.3. Phương pháp chuyên gia
3.4.4. Phương pháp thu thập số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.1.3. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thị trấn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế
4.2. Quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
4.3. Đánh giá công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án khu tái định cư thị trấn Bãi Bông
4.3.1. Sơ lược về dự án
4.3.2. Các văn bản liên quan tới dự án
4.3.3. Quá trình tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng
4.4. Đánh giá mức bồi BT và GPMB của dự án
4.4.1. Đánh giá bồi thường thiệt hại về đất
4.4.2. Bồi thường thiệt hại về tài sản
4.4.3. Đánh giá các chính sách hỗ trợ khác
4.5. Đánh giá tình hình đời sống của các hộ gia đình trong dự án
4.5.1. Đánh giá tình hình ổn định đời sống
4.5.2. Điều tra ý kiến của người dân
4.5.3. Điều tra ý kiến của cán bộ
4.6. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và đề xuất những phương án giải quyết
4.6.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
4.6.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác BT và GPMB của dự án
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan