[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khu dân cư số 7B phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khu dân cư số 7B phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về công tác bồi thường và GPMB
2.1.1. khái niệm về bồi thường, hỗ trợ và TĐC
2.1.2. Đối tượng và điều kiện được đền bù
2.3. Cơ sở khoa học của công tác bồi thường và GPMB
2.3.1. Cơ sở lý luận về công tác bồi thường và GPMB
2.3.2. Cơ sở pháp lý
2.3.3. Cơ sở thực tiễn
2.4. Quy trình tiến hành giải phóng mặt bằng của dự án “Thu hồi đất, bồi thường và GPMB, hỗ trợ tái định cư khu dân cư số 7B phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên”
2.5. Quy trình tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án “ Thu hồi đất, bồi thường và GPMB, hỗ trợ TĐC dân cư số 7B phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên”
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
3.3.2. Đánh giá công tác bồi thường và GPMB
3.3.3. Đánh giá ảnh hưởng của công tác GPMB đến đời sống của người dân trong khu vực GPMB
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi,khó khăn trong công tác GPMB và đề xuất phương án giải quyết
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra số liệu thứ cấp từ tài liệu sẵn có
3.4.2. Điều tra số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp tổng hợp và sử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của phường Túc Duyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của phường Túc Duyên
4.2. Đánh giá kết quảGPMB tại dự án khu dân phố số 7B phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Vài nét về dự án
4.2.2. Đánh giá kết quả thống kê vềcây cối hoa màu trong khu vực dự án
4.3. Đánh giá mức độ ảnh hường của giải phóng mặt bằng đến đời sống người dân tại khu vực GPMB
4.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án và đề xuất những phương án giải quyết
4.4.1. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB
4.4.2. Đề xuất các giải pháp và rút ra những bài học kinh nghiệm
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan