[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2010 đến tháng 6 năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2010 đến tháng 6 năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Những vấn đề về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.3. Bộ máy quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ
2.1.4. Căn cứ pháp lý để đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ
2.2. Cơ sở thực tiễn của đăng ký cấp GCNQSDĐ
2.2.1. Tình hình đăng ký cấp GCNQSDĐ đất tại Việt Nam
2.2.2. Tình hình đăng ký cấp GCNQSDĐ đất tại tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Nội dung nghiên cứu
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.3. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010 – tháng 6 năm 2014
4.3.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Túc Duyên giai đoạn 2010 – tháng 6 năm 2014
4.3.3. Một số thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường
4.4. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan